Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10/SXD-QLHĐXD năm 2014 đính chính phụ lục 1 và phụ lục 2 Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD về lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 10/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Kim Đại
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/SXD-QLHĐXD
V/v đính chính phụ lục 1 và phụ lục 2 Hướng dẫn số 645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng V/v lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014

Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/11/2013 Sở Xây dựng có Hướng dẫn số 645/SXD-QLHĐXD Hướng dẫn V/v lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014. Để tránh nhầm lẫn trong tính toán của bảng tổng hợp dự toán ở mục 2.2 phụ lục 1 và phụ lục 2 của Hướng dẫn số 645/SXD-QLHĐXD (Bdt được thay là B1). Nay Sở Xây dựng đính chính và làm rõ mục 2.2 của phụ lục 2 Hướng dẫn số 645/SXD-QLHĐXD kèm theo văn bản này để các đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Đại

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 645/SXD-QLHĐXD, ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng Gia Lai)

Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Ký hiệu

I

Chi phí trực tiếp

 

 

1

Chi phí vật liệu

 

VL

2

Chi phí nhân công

B1 + B2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCXD,SC,LĐ

B1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

B1 x KKV

B2

3

Chi phí máy thi công

C1 x KKVTLM x KĐCMTCXD,SC,LĐ

M

 

Chi phí máy theo dự toán

Cdt

C1

4

Trực tiếp phí khác

(VL+NC+M) x tỷ lệ quy định

TT

 

Chi phí trực tiếp

VL + NC + M + TT

T

II

Chi phí chung

T x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

 

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

Thuế giá trị gia tăng

G X TGTGT-XD

GTGT

 

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

V

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

G x tỷ lệ x (1 + TGTGT-XD)

GXDNT

 

Tổng cộng

GXD+ GXDNT

GXD

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt.

KĐCNCXD,SC,LĐ: Hệ số điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa và lắp đặt trong xây dựng.

KKV: Hệ số phụ cấp khu vực tại nơi xây dựng công trình.

Cdt: Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng.

KKVTLM: Hệ số phụ cấp khu vực thợ lái máy làm việc tại vị trí nơi xây dựng công trình.

KĐCMTCXD,SC,LĐ: Hệ số điều chỉnh máy thi công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt trong xây dựng công trình.

Nếu sử dụng tiền lương ngày công trong bảng phụ lục số 3 của hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 thì B1 = Bdt.

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 645/SXD-QLHĐXD, ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng Gia Lai)

Tổng hợp dự toán chi phí khảo sát xây dựng

TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Ký hiệu

I

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M

A

1

Chi phí vật liệu

 

VL

2

Chi phí nhân công

B1 + B2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCKSXD

B1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

B1 x KKV

B2

3

Chi phí máy khảo sát

C1 x KKVTLM x KĐCMKSXD

M

 

Chi phí máy theo dự toán

Cdt

C1

II

Chi phí chung

NC x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(A + C) x tỷ lệ quy định

D

IV

Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

E

V

Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

F

VI

Chi phí chỗ ở tạm thời

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

I

VII

Chi phí vận chuyển máy, thiết bị khảo sát đến công trình (nếu có)

Có thể xác định theo phương án vận chuyển

K

 

Chi phí khảo sát trước thuế

A+C+D+E +F+I+K

G

VIII

Thuế giá trị gia tăng

G x TGTGT-XD

GTGT

IX

Chi phí khảo sát sau thuế

G + GTGT

GKS

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân công theo dự toán khảo sát.

KĐCNCKSXD: Hệ số điều chỉnh nhân công khảo sát xây dựng

(KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ).

KKV: Hệ số phụ cấp khu vực nhân công khảo sát xây dựng tại nơi khảo sát.

Cdt: Chi phí máy trong dự toán khảo sát xây dựng.

KKVTLM: Hệ số phụ cấp khu vực thợ máy khảo sát làm việc tại vị trí nơi khảo sát xây dựng công trình.

KĐCMKSXD: Hệ số điều chỉnh máy thi công trong công tác khảo sát xây dựng công trình (KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ).

Nếu sử dụng tiền lương ngày công trong bảng phụ lục số 4 và phụ lục số 5 hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 thì B1 = Bdt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10/SXD-QLHĐXD năm 2014 đính chính phụ lục 1 và phụ lục 2 Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD về lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220