Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 914/VPCP-CN 2018 phương án nguồn vốn đầu tư Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng

Số hiệu: 914/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/VPCP-CN
V/v phương án và nguồn vốn đầu tư Dự án di dời ga đường sắt Đà Nng

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà N
ng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 13430/BGTVT-ĐTCT ngày 28 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 22/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 01 năm 2018), Tài chính (Công văn s 17458/BTC-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 31/BXD-HĐXD ngày 04 tháng 01 năm 2018), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 10312/NHNN-TD ngày 20 tháng 12 năm 2017) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Công văn số 3857/ĐS-ĐTXD ngày 15 tháng 12 năm 2017) về phương án và nguồn vốn đầu tư Dự án di dời ga đưng sắt Đà Nng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, trong đó lưu ý thống nhất về nguồn vốn để thực hiện Dự án di dời ga đường sắt Đà Nng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở đó, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hi
n

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 914/VPCP-CN ngày 25/01/2018 về phương án và nguồn vốn đầu tư Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.037

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!