Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8056/SGTVT-VTĐB tập huấn nghiệp vụ hoạt động vận tải ô tô cho người điều hành vận tải 2015

Số hiệu: 8056/SGTVT-VTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Minh
Ngày ban hành: 13/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8056/SGTVT-VTĐB
V/v hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải ô tô cho người điều hành vận tải, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô;
- Các Hiệp hội vận tải ô tô;
- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải;
- Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014   của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015 của Tng cục Đường bộ Việt Nam, ban hành chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị tchức thực hiện như sau:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô:

1.1. Đối với người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

- Đơn vị tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô hoặc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải hoặc cơ sở đào tạo lái xe đ tchức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

- Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị phải gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ) về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự, để được kiểm tra, giám sát.

- Trường hợp đơn vị có số lượng người cần tập huấn ít, không đủ điều kiện để tchức lớp tập huấn, đơn vị gửi danh sách học viên về Sở Giao thông vận tải để tổ chức lớp chung cho nhiều đơn vị tham gia.

- Cán bộ tập huấn phải là giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ; hoặc là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ hoặc quản lý, điều hành, giảng dạy trong các cơ sở đào tạo lái xe.

- Học viên tham dự tập huấn phải được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn.

- Học viên tham dự tập huấn phải đảm bảo tham gia tối thiểu 85% thời gian học mới đủ điều kiện để được kiểm tra.

- Kết thúc chương trình tập huấn, học viên sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian từ 60 phút đến 120 phút, theo hình thức kiểm tra bằng bài viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10.

- Những học viên có điểm của bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên được đơn vị cấp Giấy chứng nhận tập huấn theo mẫu tại Phụ lục 9 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

- Đơn vị có trách nhiệm lưu hồ sơ chương trình tập huấn, kết quả tập huấn (văn bản thông báo trước khi tập huấn, danh sách học viên tham dự, bài kiểm tra, kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) tối thiểu 03 năm.

1.2. Đối với người điều hành vận tải:

- Các đơn vị có văn bản cử người điều hành vận tải tham gia lớp tập huấn, gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ).

- Người tham dự tập huấn phải là người được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên; không vi phạm pháp luật, không đang trong thời gian bị cơ quan công an điều tra; quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn.

2. Các Hiệp hội vận tải ô tô:

- Đề nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô là hội viên thực hiện quy định tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

- Đề nghị phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải ô tô để tchức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

- Đnghị Hiệp hội cung cấp danh sách cán bộ thuộc Hiệp hội quản lý đảm bảo tiêu chuẩn làm cán bộ tập huấn gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ).

- Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi cử cán bộ thuộc Hiệp hội quản lý tham gia tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô tổ chức, Hiệp hội gửi văn bản cử cán bộ về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ) để được kiểm tra, giám sát.

- Đnghị phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô.

3. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải:

- Phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải ô tô để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

- Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý tham gia tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô tổ chức, đơn vị phải gửi văn bản cử cán bộ về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ) để được kiểm tra, giám sát.

- Chủ động phối hợp với Phòng Quản lý vận tải đường bộ xây dựng kế hoạch tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải gồm: chia thành các lớp theo chuyên ngành vận tải (vận tải hàng hóa, vận tải hàng hóa bng công-ten-nơ, vận tải hành khách); thời gian, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và phbiến kế hoạch tập huấn cho các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô biết để đăng ký.

4. Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô:

- Phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải ô tô để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

- Cung cấp danh sách cán bộ thuộc đơn vị quản lý đảm bảo tiêu chuẩn làm cán bộ tập huấn gửi về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ).

- Ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước khi cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý tham gia tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô tổ chức, đơn vị phải gửi văn bản cử cán bộ về Sở Giao thông vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải đường bộ) để được kiểm tra, giám sát.

Nội dung tập huấn theo tài liệu và chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015. Các đơn vị có thể liên hệ với ông Trần Trung Hà - Chuyên viên Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (điện thoại 0917.756.969, email: hatrungtran 980@gmail.com) để đăng ký mua tài liệu tập huấn.

Sau khi nhận được tài liệu tập huấn do Tng cục Đường bộ Việt Nam phát hành, các đơn vị phối hp tchức tập huấn ngay.

Để công tác triển khai tập huấn đạt hiệu quả, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, các Hiệp hội vận tải ô tô, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô báo cáo kết quả đã tập huấn và gửi kèm bản pho to hồ sơ tập huấn (Biên bản giám sát, biên bản kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) trước ngày 31/8/2015, để Sở Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mc các đơn vị báo cáo về Sở Giao thông vận tải./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải “để báo cáo”;
- Ủy ban nhân dân Thành phố “để báo cáo”;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam “để báo cáo”;
- Giám đốc Sở;
- Thanh tra Sở GTVT;
- Phòng QL Sát hạch cấp GPLX;
- Lưu: VT, VTĐB-Sg.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8056/SGTVT-VTĐB ngày 13/08/2015 hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải ô tô cho người điều hành vận tải, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.467

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!