Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5383/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5383/UBND-ĐT
V/v triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây Dựng;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, Thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phHà Nội nhận được văn bản số 9990/SGTVT-QLVT ngày 12/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội (có bản phô tô gửi kèm).

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1) Thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Thường xuyên kim tra, tổng hợp ý kiến và tham mưu các văn bản về điểm đón, trả khách xe tuyến cố định trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (đối với các vị trí điểm đón, trả khách không còn phù hp).

- Tổ chức thực hiện cắm biển báo hiệu, sơn kẻ tại vị trí dừng đỗ điểm đón, trả khách; tổ chức quản lý và bảo trì hệ thống điểm đón, trả khách đồng bộ với hệ thống kết cu hạ tầng giao thông; Chỉ đạo Ban duy tu các công trình HTGT và đơn vị quản lý cầu, đường thực hiện công tác duy tu, bảo trì hệ thống điểm đón, trả khách;

- Ra văn bản thông báo về việc đưa vào khai thác hoặc ngừng khai thác điểm đón, trả khách trên tuyến cố định (theo quy định tại Điểm b), Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, ngày 07/11/2014 ca Bộ GTVT).

- Xem xét, chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cđịnh vào đón, trả khách tại các đim đón, trả khách gn với hành trình tuyến được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (chỉ cho phép các xe khách tuyến cố định đi và đến các bến xe trên địa bàn Thành phố được sử dụng điểm đón, trả khách với điều kiện: có lộ trình tuyến đi qua điểm đón, trả khách đó).

- Tổ chức chỉ đo ký cam kết với các đơn vi kinh doanh vn tải hành khách có phương tiện vận tải đi và đến các bến xe trên địa bàn Thành phHà Nội vviệc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại các điểm đón, trả khách tuyến cố định.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hp với lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định, phối hp phân luồng tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác quản lý hoạt động đối với các điểm đón, trả khách; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố các giải pháp thực hiện góp phần nâng cao công tác đảm bo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

2) Giao Công an Thành phố: tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bố trí điểm đón, trả khách; phối hp với các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các điểm đón, trả khách; phối hp với Sở GTVT rà soát, xác định vị trí điểm đón, trả khách.

3) Giao UBND các quận, huyện, Thị xã (nơi có điểm đón, trả khách): phối hợp với Sở GTVT rà soát, xác định vị trí điểm đón, trả khách; bố trí lực lượng phối hp với các cơ quan có liên quan tổ chức quản lý hoạt động tại các điểm đón, trả khách theo thẩm quyền; phối hp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định; tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường tại vị trí điểm đón, trả khách theo phân cấp.

4) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phi hp với Sở GTVT thực hiện công tác tổ chc, quản lý nhà nước tại các điểm đón, trả khách theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Đ/c Ch
tịch UBND TP; báo cáo)
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP Phạm Văn Chiến, ĐT(
Chiến, Đát, Thg, Phg), TH, TKBT, NC;
- Lưu: VT, ĐT
Thịnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5383/UBND-ĐT ngày 03/12/2019 về triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123