Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3076/CHK-ANHK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đỗ Hồng Cẩm
Ngày ban hành: 21/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học với hành khách khi làm thủ tục bay

Ngày 21/6/2024, Cục Hàng không Việt Nam có Công văn 3076/CHK-ANHK về triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục bay

Căn cứ quy định của pháp luật, báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay; ý kiến của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến đối với Phương án triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

Tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, đảm bảo các nội dung sau:

- Tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (C06, A08) trong việc kiểm tra an ninh, an toàn thông tin các trang thiết bị, hệ thống thông tin trước khi đưa vào khai thác, sử dụng chính thức; thẩm định, đánh giá phương án bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin nếu có;

- Phương án xác thực tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu, thông tin trong chip của thẻ Căn cước công dân theo hướng dẫn của các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện về Cục Hàng không Việt Nam (trước ngày 25 của tháng 6 và trước ngày 25 của tháng 12).

Công văn 3076/CHK-ANHK được ban hành ngày 21/06/2024.

**Trước đó, ngày 29/12/2023 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 42/2023/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 và Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; trong đó quy định về triển khai xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3076/CHK-ANHK
V/v triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

Ngày 29/12/2023 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 42/2023/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; trong đó quy định về triển khai xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Ngày 13/12/2023 Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) nhận được báo cáo số 5134/BC-TCTCHKVN-KTCNMT ngày 08/12/2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về phương án kỹ thuật ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Ngày 03/4/2024 Cục Hàng không Việt Nam nhận được báo cáo số 1253/BC- TCTCHKVN-KTCNMT ngày 28/3/2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc ứng dụng xác thực sinh trắc học toàn trình và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.

Căn cứ quy định của pháp luật, báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 6285/BGTVT- TTCNTT ngày 13/6/2024 về việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay; ý kiến của Bộ Công an tại Văn bản số 1853/BCA-C06 ngày 30/5/2024 về việc tham gia ý kiến đối với Phương án triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

1. Tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, đảm bảo các nội dung sau:

- Tuân thủ quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2024 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (C06, A08) trong việc kiểm tra an ninh, an toàn thông tin các trang thiết bị, hệ thống thông tin trước khi đưa vào khai thác, sử dụng chính thức; thẩm định, đánh giá phương án bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin nếu có;

- Phương án xác thực tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu, thông tin trong chip của thẻ Căn cước công dân theo hướng dẫn của các đơn vị thuộc Bộ Công an tại Văn bản số 68/RAR-B1 ngày 20/11/2023 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (gửi kèm theo).

2. Định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện về Cục HKVN (trước ngày 25 của tháng 6 và trước ngày 25 của tháng 12).

Gửi kèm văn bản này:

- Văn bản số 6285/BGTVT-TTCNTT ngày 13/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay;

- Văn bản số 1853/BCA-C06 ngày 30/5/2024 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến đối với Phương án triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay;

- Văn bản số 68/RAR-B1 ngày 20/11/2023 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
-
Các phòng: QLCHKSB, VTHK, KHCNMT, PC-HTQT;
- Lưu: VT, ANHK (NATuan).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Cẩm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3076/CHK-ANHK ngày 21/06/2024 triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


649

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!