Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2973/CHHVN-KHTC năm 2013 nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Cửa Tùng - Cửa Việt do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2973/CHHVN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Đỗ Hồng Thái
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/CHHVN-KHTC
V/v nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Cửa Tùng - Cửa Việt

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Phúc văn bản số 2574/UBND-NN ngày 13/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại các cửa sông Cửa Tùng - Cửa Việt. Xét văn bản số 263/CVHHQT-PC-AT&TTHH của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt đề án phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải tại Quyết định số 1922/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2013, theo đó việc thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải kết hợp tận thu sản phẩm nhằm giảm gánh nặng cho Ngân sách nhà nước và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động, nên về chủ trương, Cục Hàng hải Việt Nam ủng hộ theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị.

2. Về khai thác tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cảng cá Cửa Tùng - Cửa Việt:

2.1. Đối với cảng cá Cửa Tùng:

- Khu vực này, có độ sâu trung bình là -1,1m/-1,2m, được sử dụng cho tàu thuyền đánh bắt hải sản ra vào, luồng không nằm trong vùng nước cảng biển thuộc Cục Hàng hải Việt Nam được giao quản lý. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan chỉ đạo đơn vị thực hiện;

- Cục Hàng hải Việt Nam giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng khu chuyển tải (nếu có) theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ và đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải.

2.2. Đối với luồng cảng Cửa Việt:

Hiện nay, Cục Hàng hải Việt Nam đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Cửa Việt tỉnh Quảng Trị, trong đó hạng mục nạo vét luồng tàu dự kiến bàn giao trong Quý IV năm 2013. Sau khi hoàn thành dự án đầu tư xây dựng, để duy tu tuyến luồng Cục Hàng hải Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép doanh nghiệp thực hiện nạo vét duy tu hàng năm theo hình thức tận thu sản phẩm bù đắp chi phí, không sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

Cục Hàng hải Việt Nam kính báo để UBND tỉnh Quảng Trị được biết, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- CVHH Quảng Trị;
- Phòng CTHH;
- Lưu VP, KHTC (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2973/CHHVN-KHTC năm 2013 nạo vét, khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Cửa Tùng - Cửa Việt do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37