Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2723/CV-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 02/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2723/CV-KHCN
V/v Thống nhất phương thức quản lý chất lượng và đăng kiểm phụ tùng, động cơ, xe máy.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1360/VPCP-KG ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và các cơ quan có liên quan thống nhất phương thức quản lý chất lượng phụ tùng, động cơ xe máy trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và đăng kiểm động cơ, xe máy, ngày 28 tháng 5 năm 2004 Bộ Công nghiệp đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, Ngành và cơ quan có liên quan để bàn về nội dung trên.

Tham gia cuộc họp có đại diện của các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thương mại và Hiệp hội Xe đạp Xe máy Việt Nam;

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng và đăng kiểm phụ tùng, động cơ, xe máy trong thời gian qua; nhận thấy các Bộ ngành đang triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp quy như: Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá; Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 (Điều 24); Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 (Điều 2, Mục 6) của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận Tải; Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 (Điều 2, Mục 5) của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản; Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 21/5/2003 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5764/VPCP-KG ngày 20/11/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà nước nhãn hiệu hàng hoá và đăng kiểm chất lượng động cơ, xe máy.

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai thực hiện chức năng quản lý chất lượng hàng hoá của Bộ thông qua việc ban hành các văn bản; công văn số 423/BKHCN-TĐC ngày 05/3/2003 về việc Phối hợp thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ; Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 Ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam; Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu (thay thế Quyết định số 01/2003/QĐ-BKHCN ngày 30/01/2003) và đang tiếp tục soát xét, bổ sung sửa đổi các văn bản đã ban hành nhưng qua triển khai thực tế đã bộc lộ một số điểm bất hợp lý. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất một số điểm trong các văn bản hướng dẫn chung của hai Bộ. Đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đến nay hệ thống văn bản pháp lý đã được ban hành về quản lý chất lượng phụ tùng, động cơ, xe máy là đầy đủ, theo đúng chức năng, quyền hạn được Nhà nước quy định.

- Đại diện Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ Khoa học Công nghê của Bộ) báo cáo công việc đã triển khai trong lĩnh vực quản lý chất lượng, đăng kiểm phụ tùng, động cơ, xe máy theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá; Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 (Điều 2, Mục 6) của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002 Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy; Quyết định số 1378/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2003 Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy; đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ soát xét lại các quy định đã ban hành, để thống nhất phương thức quản lý, tránh chồng chéo và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Đại diện các Bộ: Tài chính, Thương mại và Hiệp hội Xe đạp xe máy Việt Nam đều phát biểu, thống nhất ý kiến đánh giá của các Bộ, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ theo chức năng và thẩm quyền được phân công trong lĩnh vực quản lý chất lượng phụ tùng, động cơ, xe máy để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của đại diện các Bộ và Hiệp hội xe đạp, xe máy Việt Nam và căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng, đăng kiểm phụ tùng, động cơ, xe máy trong thời gian qua, hội nghị nhất trí kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp soát xét chặt chẽ các quy định quản lý đã ban hành, sớm bổ sung sửa đổi hoàn chỉnh và trong trường hợp cần thiết cần ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Bộ Công nghiệp xin báo có Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./,.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2723/CV-KHCN ngày 02/06/2004 ngày 02/06/2004 của Bộ Công nghiệp về việc thống nhất phương thức quản lý chất lượng và đăng kiểm phụ tùng, động cơ, xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!