Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2318/VPCP-CN năm 2019 về thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2020-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2318/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/VPCP-CN
v/v thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2020- 2030

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 802/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 478/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 02 năm 2019) và Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1304/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 3 năm 2019) về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2020- 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc giao Bộ Giao thông vận tải tận dụng kết quả nghiên cứu của báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9203/VPCP-CN ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ) để tổ chức lập Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: PL, KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2318/VPCP-CN năm 2019 về thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2020-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.297

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97