Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1220/TTg-CN 2018 Dự án đường nối Phú Yên và Gia Lai đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1220/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/TTg-CN
V/v triển khai Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (các văn bản số 3051/UBND-ĐTXD ngày 06 tháng 6 năm 2018, số 4505/UBND-ĐTXD ngày 10 tháng 8 năm 2018); báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2018 về Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai Dự án theo hình thức hợp đồng BT đã ký với Nhà đầu tư theo điều khoản chuyển tiếp quy định tại Khoản 7 Điều 72 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thanh toán cho nhà đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư, bảo đảm đúng kết quả thẩm tra của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đúng mục đích, hiệu quả và cân đối đủ vốn từ nguồn lực của Tỉnh để thực hiện Dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phân bổ vốn cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1220/TTg-CN ngày 14/09/2018 triển khai Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!