Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1026/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/TTg-CN
V/v bổ sung Bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6131/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 6 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5251/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 6 năm 2017), Quốc phòng (Công văn số 7215/BQP-TM ngày 26 tháng 6 năm 2017) và Xây dựng (Công văn số 1527/BXD- HTKT ngày 05 tháng 7 năm 2017) về việc bổ sung Bến cảng Trần Đ thuộc Cảng biển Sóc Trăng vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung nội dung quy hoạch Bến cảng Trần Đ thuộc Cảng biển Sóc Trăng vào điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng và Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: K
ế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1026/TTg-CN ngày 18/07/2017 bổ sung Bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


802

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86