Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 9961/VPCP-KGVX công nhận danh hiệu Gia đình học tập Dòng họ học tập Cộng đồng học tập 2015

Số hiệu: 9961/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 27/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9961/VPCP-KGVX
V/v công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ tnh số 455/CVLT-KHVN-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 ca Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” (sau đây gọi tt là Bộ Tiêu chí). V vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ Tiêu chí dưới hình thức văn bản phù hợp, đúng thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương ch đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng đến năm 2020”; trong đó có việc chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

n phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TP, NV, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9961/VPCP-KGVX ngày 27/11/2015 công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!