Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 987/BGDĐT-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 987/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/BGDĐT-TCCB
V/v: báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc các đại học, học viện, viện đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ;
- Thủ trưởng các đơn vị: Viện, Trung tâm, Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản Giáo dục VN thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 881/BGDĐT-TCCB ngày 01/02/2013 đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

Để tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội theo trách nhiệm quy định tại luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP , Nghị định số 48/2009/NĐ-CP , Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 2011-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo cụ thể nội dung 1 của Công văn số 881/BGDĐT-TCCB ngày 01/02/2013: tình hình thực hiện các chỉ tiêu của 7 mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 đã đề ra và tình hình thực hiện các giải pháp được nêu trong Chiến lược. Báo cáo của các đơn vị đảm bảo trình bày rõ các nội dung sau:

1. Kết quả đạt được

- Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể;

- Kết quả thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu cụ thể;

2. Những hạn chế, yếu kém

3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

- Nguyên nhân chủ quan;

- Nguyên nhân khách quan.

4. Những kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện trong năm 2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng báo cáo theo yêu cầu tại Công văn này và Công văn số 881/BGDĐT-TCCB ngày 01/02/2013 và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ và địa chỉ email: ntlua@moet.edu.vn) trước ngày 15 tháng 02 năm 2013, để tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 987/BGDĐT-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154