Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8646/BGDĐT-KHTC về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8646/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày ban hành: 17/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8646/BGDĐT-KHTC
V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Đại học, Học viện, Viện; các trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 theo quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 và Thông tư số 20/2012/ TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Đại học, Học viện, Viện; các trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo), xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo các Thông tư nêu trên trong đó lưu ý một số điểm sau đây:

1. Phụ lục 1 và 2 kèm theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT trong đó lưu ý bổ sung thông tin về số lượng học sinh, sinh viên chính quy dự kiến tốt nghiệp năm 2013 theo trình độ và loại hình đào tạo tại bảng 1.1.b (theo mẫu gửi kèm công văn). Đối với thông tin tại các phụ lục, nếu ô nào không có số liệu đề nghị ghi rõ "không có".

2. Các cơ sở đào tạo gửi đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013, bao gồm phụ lục 1 và phụ lục 2 về địa chỉ sau:

- E-mail: tthung@moet.edu.vn ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Trọng Hưng hoặc đồng chí Nguyễn Việt Hà, Vụ Kế hoạch –Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 04.38694885.

Thời gian gửi đăng ký chỉ tiêu: Chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH, Vụ GDCN;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

Cơ quan chủ quản

Trường………
Mã Trường …..(nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC 1

CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU
(Kèm theo Thông tư số: 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.1. Quy mô đào tạo đến này 31/12/… (Người).

Phương thức đào tạo

Nghiên cứu sinh

Học viên cao học

Chuyên khoa

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp CN

Chính quy

 

 

 

 

 

 

a) Hệ chính quy

 

 

 

 

 

 

b) Liên thông, Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

Vừa làm vừa học

 

 

 

 

 

 

a) Hệ VLVH (tại chức cũ)

 

 

 

 

 

 

b) Liên thông, Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

1.1.b Dự kiến tốt nghiệp trong năm 2013

Phương thức đào tạo

Nghiên cứu sinh

Học viên cao học

Chuyên khoa

Đại học

Cao đẳng

Liên thông, Văn bằng 2

Trung cấp CN

Chính quy

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/… (Người)

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

1.3. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/….

Hạng mục

Diện tích sàn xây dựng(m2)

a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại

 

b) Thư viện, trung tâm học liệu

 

c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Cơ quan chủ quản

Trường………
Mã Trường …..(nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC 2

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM.....
(Kèm theo Thông tư số: 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: Người

Stt

Loại chỉ tiêu

Hình thức đào tạo

Ghi chú

Chính quy

Vừa làm vừa học

I

Sau đại học

 

 

 

1

Tiến sĩ

 

 

 

2

Thạc sĩ

 

 

 

3

Chuyên khoa

 

 

 

II

Đại hoc

 

 

 

1

Đào tạo chính quy

 

X

 

2

Đào tạo liên thông, văn bằng 2

 

 

 

3

Hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ)

X

 

 

4

Đào tạo từ xa

X

 

 

III

Cao đẳng

 

 

 

1

Đào tạo chính quy

 

X

 

2

Đào tạo liên thông

 

 

 

3

Hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ)

X

 

 

IV

Trung cấp chuyên nghiệp

 

 

 

V

Đào tạo khác (nếu có)

 

 

 

1

Dự bị đại học, cao đẳng

 

 

 

2

Năng khiếu

 

 

 

3

Dân tộc nội trú

 

 

 

Ghi chú: Không ghi số liệu vào ô có dấu (X)

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8646/BGDĐT-KHTC về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37