Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 822/BCĐQG-XHHT triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020” do Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập ban hành

Số hiệu: 822/BCĐQG-XHHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/BCĐQG-XHHT
V/v: triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 09 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”(sau đây gọi là Đề án). Để triển khai Đề án đạt hiệu quả tốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các tỉnh) chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp (từ cấp tỉnh tới cấp xã). Thành phần Ban chỉ đạo các cấp tỉnh gồm: Lãnh đạo tỉnh (Trưởng ban), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Phó Trưởng ban thường trực); các thành viên gồm: lãnh đạo các sở ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ...

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án

a) Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, các tỉnh xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

b) Lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu đã và đang triển khai như: Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2015 (theo Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” (theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” (theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); v v...

c) Tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chính quy tại các cơ quan, doanh nghiệp, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…; ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ, người bị thiệt thòi... và các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.

d) Phân công các đơn vị phụ trách theo nhóm đối tượng:

+ Sở Nội vụ: Nhóm cán bộ công chức, viên chức;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nhóm lao động nông thôn;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nhóm những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật;

+ Liên đoàn Lao động tỉnh: Nhóm lao động trong các doanh nghiệp (Ưu tiên khu chế xuất, khu công nghiệp).

e) Phân công các sở, ban ngành theo dõi, chỉ đạo theo địa bàn.

g) Chỉ đạo sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư phối hợp với sở giáo dục và đào tạo và các ban ngành liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính và phân bổ ngân sách cho các hoạt động của Đề án.

3. Quy định về chế độ báo cáo

Hằng năm, các tỉnh định kỳ gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập vào tháng 6 và tháng 12 (qua đơn vị thường trực là Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn các tỉnh thực hiện triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thường xuyên) theo địa chỉ email: dongvanbinh@moet.edu.vn hoặc ông Đồng Văn Bình - Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên theo số điện thoại: 09 4447 4447.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi; - Phó TTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội KHVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTX,.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 822/BCĐQG-XHHT triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020” do Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.617

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41