Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 818/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 818/BGDĐT-GDĐH
V/v: Thực hiện chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

 

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, đến nay đã có 215 trường đại học, cao đẳng xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 303 trường tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; 246 trường đại học, cao đẳng cam kết chất lượng đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong học kỳ II năm học 2010-2011 hoàn thành việc: 1) Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 2) Rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; 3) Cam kết chất lượng đào tạo.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học), 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội trước ngày 30/6/2011.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của năm học và là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá thi đua. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; {để b/c};
- BT Phạm Vũ Luận {để b/c};
- Các đơn vị thuộc Bộ {để t/h};
- Lưu VT, Vụ GDĐH

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 818/BGDĐT-GDĐH ngày 23/02/2011 thực hiện chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.705

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!