Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 795/BGDĐT-GDĐH 2020 triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid 19

Số hiệu: 795/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/BGDĐT-GDĐH
V/v: triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, học viện;
- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) tích cực thực hiện các phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng cơ sở đào tạo. Thời gian vừa qua, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và kế hoạch năm học, một số cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai các phương thức đào tạo từ xa (ĐTTX), đào tạo trực tuyến. Để thống nhất thực hiện, Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện các hướng dẫn sau:

1. Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo có thể sử dụng các phương thức ĐTTX đối với một số học phần phù hợp, áp dụng cho các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trong thời gian học sinh, sinh viên không học tập trung do dịch Covid-19; trong đó, khuyến khích sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng; bảo đảm chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo.

2. Đảm bảo các điều kiện cn thiết, tổ chức ĐTTX phù hợp với phương thức ĐTTX mà cơ sở đào tạo lựa chọn gồm: hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, học liệu, giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý,... và các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

3. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học về các kỹ năng cần thiết để dạy-học từ xa (ví dụ: kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị di động,...); quy trình và cách thức tổ chức dạy-học theo phương thức ĐTTX; quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập,...

4. Thông báo đầy đủ thông tin tới giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý, người học (tài liệu hướng dẫn ĐTTX, học liệu, kế hoạch học tập, kim tra, đánh giá,...), bảo đảm có sự chuẩn bị, thực hiện thống nhất giữa cơ sở đào tạo và người học khi tổ chức thực hiện.

5. Cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung hướng dẫn trên, bảo đảm chương trình, chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình; cập nhật việc tổ triển khai đào tạo từ xa theo Phụ lục gửi kèm Công văn này về địa chỉ: vugddh@moet.gov.vn; pthung@moet.gov.vn;

Thông tin chi tiết hoặc vướng mắc (nếu có) đề nghị liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc theo địa chỉ e-mail trên hoặc số điện thoại: 024-38681474.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở đào tạo biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN (để biết);
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

MU BÁO CÁO NHANH

VỀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG THC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỐI VI CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC
(Kèm theo Công văn s: 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tên cơ quan trực tiếp quản lý
Tên cơ sở đào tạo
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /……..

……, ngày   tháng   năm 2020

 

BÁO CÁO NHANH

Về triển khai phương thức đào tạo từ xa đối với các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học)

I. Thông tin về tổ chức ĐTTX đối vi khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

STT

Tên chương trình đào tạo

Tên học phần

Tên ngành đào tạo

Mã ngành đào tạo

Thời gian bắt đầu tổ chức ĐTTX

Phương thức ĐTTX1

Học liệu2

1

Khoa học máy tính

Pháp luật đại cương

Khoa học máy tính

7480101

02/3/2020

Mạng máy tính

Đã có

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hệ thống ĐTTX qua mạng

STT

Nội dung

Tên phần mềm

Nguồn gốc
(1) Tự phát triển (2) Mua
(3) Hợp tác

Tên đối tác hợp tác

1

Hthống quản lý hc tập (LMS)

 

 

 

2

Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS)

 

 

 

3

Địa chỉ cổng thông tin học tập trực tuyến

 

III. Điểm tích cực

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

IV. Hạn chế, vướng mắc

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Người lập báo cáo

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Số điện thoại:

Email:1 Phương thức ĐTTX: (1) Thư tín; (2) Phát thanh - Truyền hình; (3) Mạng máy tính; (4) Kết hợp (ghi rõ kết kợp những phương thức nào)

2 Học liệu: (1) Đã có; (2) Vừa trin khai vừa sản xut học liệu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 về triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!