Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7852/BGD&ĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7852/BGD&ĐT-GDCN
V/v: Hướng dẫn giảng dạy, học tập
môn Chính trị năm học 2005-2006

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo- Các trường THCN và các cơ sở có đào tạo THCN

Thực hiện Quyết định số 494/ QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng, môn Chính trị trong trường THCN và dạy nghề” và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới ở ngành GD&ĐT”; Bộ Giáo dục & Đào tạo lưu ý các trường THCN và các cơ sở có đào tạo THCN (các trường đại học, cao đẳng, các học viện, viện, trung tâm có đào tạo THCN) cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây trong năm học 2005-2006:

1. Tiếp tục thực hiện các Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư (đã nói trên), đồng thời thực hiện Chỉ thị 23 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá công cuộc đổi mới và những thành quả xây dựng đất nước của nhân dân ta.

2. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học môn Chính trị: các khoa, các tổ bộ môn tổ chức Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học ; tổ chức dự giờ để rút kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn; thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm ở các trường, các sở Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành.

3. Vào đầu năm học, nhà trường chỉ đạo kiểm tra việc chuẩn bị đề cương bài giảng và bài giảng của giáo viên Chính trị. Bài giảng phải đảm bảo theo nội dung chương trình, giáo trình, gắn lý luận với ngành nghề đào tạo, thực tiễn của đất nước và phải được tổ bộ môn hoặc khoa thông qua.

4. Các trường không tổ chức ghép lớp học môn Chính trị vượt số lượng quy định chung cho các môn học; không bố trí giáo viên Chính trị giảng dạy vượt quá nhiều giờ theo quy định nhằm tạo điều kiện về thời gian cho việc nghiên cứu khoa học, cập nhật thông tin, tự học, tự bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. Giáo viên dạy môn Chính trị của các trường cần tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, không lồng ghép nội dung dẫn đến quá tải.

5. Các đơn vị đào tạo THCN lập kế hoạch hoàn thành việc chuẩn hóa và từng bước nâng chuẩn trình độ đội ngũ giáo viên Chính trị THCN, cần tạo điều kiện cho giáo viên (nhất là giáo viên trẻ) tiếp tục học các chương trình nâng cao để tăng cường chất lượng giảng dạy môn Chính trị.

6. Các trường, các cơ sở đào tạo THCN cần thực hiện nghiêm túc chế độ phụ cấp giờ giảng tính theo tiền lương ngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ 15% cho giáo viên Chính trị THCN theo Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính về hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm động viên khuyến khích giáo viên phấn khởi, yên tâm giảng dạy.

7. Các trường THCN thành lập và ổn định tổ chức tổ bộ môn Chính trị (riêng các trường ngoài công lập ít nhất mỗi trường phải có một giáo viên Chính trị cơ hữu).

8. Đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS, các trường tiếp tục thực hiện chương trình và giáo trình theo Quyết định số 20/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, các trường thực hiện theo hướng dẫn thực hiện chương trình Chính trị THCN năm 2005 (gửi kèm) với tổng số tiết không thay đổi (90 tiết). Đối với hệ tuyển này, các trường thực hiện theo giáo trình Chính trị mới được nhà xuất bản giáo dục ban hành năm 2005.

9. Nghiêm túc thực hiện quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ: môn Chính trị là môn học bắt buộc và là một trong ba môn thi tốt nghiệp đối với các trường đào tạo THCN, áp dụng cho tất các các hệ đào tạo và các loại hình đào tạo THCN (chính quy và không chính quy). Việc thi tốt nghiệp môn Chính trị thực hiện theo Quyết định số 21 ngày 25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Căn cứ vào những định hướng trên, các Sở Giáo dục và đào tạo, các trường THCN, các cơ sở có đào tạo THCN và các Bộ, ngành có trường THCN cần tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về công tác giáo dục chính trị cho đơn vị mình trong thời gian tới nhằm đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Trên đây là một số hướng dẫn về giảng dạy, học tập môn Chính trị trong các trường THCN và các cơ sở có đào tạo THCN năm 2005 – 2006. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những đề xuất, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo, phản ánh để Bộ hướng dẫn thêm hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp – Bộ Giáo dục & Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.8694987; Fax: 04.8694995 hoặc email: dtdien@moet.gov.vn

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Khoa giáo TW (để báo cáo);
­- Ban TT-VHTW (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Vụ KH-TC, Vụ HSSV;
- VP đại diện phía Nam;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Bành Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7852/BGD&ĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giảng dạy, học tập môn Chính trị năm học 2005-2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.539

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!