Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7551/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7551/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7551/BGDĐT-TTr
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

 

Căn cứ Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội khoá XII về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học;
Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012;
Căn cứ Nghị Quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/1/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;
Căn cứ Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2010 - 2011, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 -2011 khối các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

Phần I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo tinh thần Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ và Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội khoá XII về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Trọng tâm là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Phần II

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Kiện toàn tổ chức thanh tra

1. Xây dựng tổ chức thanh tra, tăng cường bồi dưỡng chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ

a) Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để thành lập tổ chức, cử cán bộ làm công tác thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Cán bộ được lựa chọn làm công tác thanh tra phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

b) Xây dựng kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra (Luật Thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản về công tác thanh tra chuyên ngành …).

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra

Phòng Thanh tra hoặc cán bộ thanh tra chuyên trách xây dựng ch­ương trình, kế hoạch thanh tra năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cần bám sát Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2010-2011.

II. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

1. Thanh tra hành chính

1.1. Thanh tra việc thực hiện các cuộc vận động

Thanh tra, kiểm tra việc kiện toàn Ban chỉ đạo các cuộc vận động; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động.

Kiểm tra việc tổ chức ký cam kết, đăng ký, nội dung thi đua giữa các đơn vị, các tổ chức đoàn thể.

1.2. Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục

a) Việc thực hiện Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra của các trường.

Thanh tra, kiểm tra việc ban hành văn bản, việc xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện nhằm tổ chức tốt bộ máy nhân sự đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo.

b) Việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thanh tra, kiểm tra các nội dung triển khai thực hiện quy chế công khai: công khai về đội ngũ, công khai về cơ sở vật chất, tài chính, công khai việc xây dựng công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo …

c) Việc thực hiện tin học hoá công tác quản lý, nền nếp báo cáo

Thanh tra, kiểm tra công tác triển khai chương trình, kế hoạch tin học hoá trong công tác quản lý của Nhà trường, việc quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo.

d) Việc hoàn thiện văn bản tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của nhà trường nhằm đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá, xây dựng tiêu chuẩn nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

đ) Việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCS ngày 06/1/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012.

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, việc xây dựng và hoàn thiện chương trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, cam kết chất lượng, tổ chức rà soát tình hình giáo trình hiện có, xây dựng lộ trình quy hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên về số lượng, chất lượng, xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp.

1.3. Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện.

1.4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại, tố cáo

Kiểm tra địa điểm tiếp dân, nội quy tiếp dân, sổ theo dõi đơn thư­, lịch tiếp dân của lãnh đạo.

Kiểm tra hồ sơ giải quyết đơn thư­, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.5. Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ.

1.6. Thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ.

2. Thanh tra chuyên ngành

2.1. Đối với cơ sở giáo dục đại học

a) Thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ

- Thanh tra việc xây dựng các quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

- Thanh tra công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

- Thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

b) Thanh tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy; hình thức vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2 …

c) Thanh tra hoạt động liên kết đào tạo.

d) Thanh tra việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu tham khảo của từng ngành đào tạo.

e) Thanh tra việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp.

f) Thanh tra việc đào tạo theo nhu cầu xã hội.

2.2. Đối với trường trung cấp chuyên nghiệp

a) Thanh tra việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp.

b) Thanh tra việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm chất lượng đào tạo.

c) Thanh tra việc thực hiện tự đánh giá và các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo.

d) Thanh tra việc đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác thanh tra năm học 2010 -2011. Yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp xây dựng ch­ương trình, kế hoạch cụ thể triển khai, quán triệt đến cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động để thực hiện.

Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cần thực hiện báo cáo chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học mới trước 15/11/2010, báo cáo về công tác thanh tra trong báo cáo tổng kết năm học năm học trước 30/7/2011.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra) để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
 - Như kính gửi;
 - Thanh tra Chính phủ;
 - Bộ trưởng (để b/cáo);
 - Các Thứ tr­ưởng (để biết);
 - L­ưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7551/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.086
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123