Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6071/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6071/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Khánh Tuấn
Ngày ban hành: 24/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6071/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch các nội dung đã nêu tại Công văn số 5231/BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến trên toàn quốc.

2. Báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống EMIS online tại địa phương theo biểu mẫu gửi kèm (tải biểu mẫu tại địa chỉ: moet.gov.vn).

Nhận được Công văn này đề nghị các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/11/2014.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số: 6071/BGDĐT-KHTC ngày 24/10/2014)

UBND TỈNH…………………...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../SGD&ĐT-….

……….., ngày    tháng 10 năm 2014

 

BÁO CÁO

V/v Triển khai hệ thống EMIS online tại Sở......................................

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số /BGDĐT-KHTC ngày tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo................trân trọng báo cáo kết quả như sau: đề nghị tích chọn theo các công việc “đã”, “đang làm”, “chưa làm”.

1. Rà soát cây danh mục, tạo tài khoản cho các cấp

 

đã làm

đang làm

chưa làm

+ Tạo đầy đủ cây danh mục của tỉnh và đưa lên hệ thống

+ Cấp tài khoản cho các phòng giáo dục và các trường

2. Xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh, thành phố

+ Phương án dự kiến (nếu có, đề nghị báo cáo chi tiết).

3. Tập huấn mở rộng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố

4. Hình thức tập huấn

 

 

 

+ Tập huấn tập trung

+ Gửi tài liệu để các cơ sở giáo dục tự nghiên cứu.

5. Số lượng cơ sở giáo dục đưa hồ sơ trường lên hệ thống

+ (số lượng/tổng số) trường đã đưa hồ sơ trường lên hệ thống.

 

 

 

6. Tổng hợp số liệu thống kê đầu năm học 2014-2015 tại hệ thống

7. Tình trạng số liệu khi tổng hợp

 

 

 

+ Đã chính xác, phản ánh đúng thực tế tại địa phương (đánh dấu tích)

 

 

+ Chưa chính xác, cần điều chỉnh lại (đề nghị mô tả rõ).

 

 

 

8. Một số ý kiến, nhận xét, đánh giá hệ thống

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

9. Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai hệ thống, kiến nghị, đề xuất

Trên đây là kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống EMIS online tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh......

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC
………………….

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6071/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0