Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 đôn đốc thực hiện quy định của Thông tư liên tịch 13/TTLT/BYT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 577/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/BGDĐT-CTHSSV
V/v đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 13

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 12 tháng 05 năm 2016, Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13).

Sau khi ban hành Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Thông tư liên tịch số 13 tại các địa phương. Qua công tác kiểm tra, bên cạnh phần lớn các địa phương triển khai kịp thời tới các cơ sở giáo dục, một số địa phương chưa triển khai các nội dung của Thông tư liên tịch số 13 đến các nhà trường dẫn đến công tác y tế trong một số trường học gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Để các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 13 được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với sở y tế các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung hoạt động cụ thể sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác y tế trường học được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương rà soát, đánh giá tình hình công tác y tế trường học, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Thông tư liên tịch số 13, báo cáo kết quả triển khai, thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn. Báo cáo xây dựng theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư liên tịch số 13.

Nhận được công văn này đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30/5/2017 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0438694029. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Các Vụ bậc học (để p/h t/h);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 đôn đốc thực hiện quy định của Thông tư liên tịch 13/TTLT/BYT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183