Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5660/BGDĐT-GDĐH năm 2014 cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5660/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5660 /BGDĐT-GDĐH
V/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các CSĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ.

Năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát một số điều kiện đảm bảo chất lượng của các đại học, học viện, trường đại học và các viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là trường) và đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về giảng viên cơ hữu của các trường. Để có được cơ sở dữ liệu cập nhật và chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến các trường (qua hộp thư điện tử) danh sách các giảng viên cơ hữu của trường và danh sách những giảng viên cơ hữu đang có tên ở danh sách giảng viên cơ hữu của trường khác (danh sách giảng viên trùng) và đề nghị các trường thực hiện những nội dung sau:

1. Rà soát, cập nhật danh sách giảng viên cơ hữu của trường (theo mẫu gửi kèm), trong đó:

a) Bổ sung các giảng viên cơ hữu chưa có trong danh sách;

b) Loại khỏi danh sách các giảng viên không còn là cơ hữu của trường do đã chuyển khỏi trường (đã nghỉ hưu đối với trường công lập; đã khẳng định ký hợp đồng với trường khác hoặc đã có văn bản chấm dứt hợp đồng đối với trường ngoài công lập);

c) Phối hợp với các trường liên quan và giảng viên có tên trong danh sách giảng viên trùng để khẳng định những giảng viên là cơ hữu của trường.

2. Chuẩn hoá các thông tin trong bảng danh sách giảng viên cơ hữu theo quy định như sau:

a) Cột Họ tên, ghi: họ, tên đệm, tên (lưu ý không chia ra các cột khác nhau);

c) Cột Ngày tháng năm sinh: bổ sung đầy đủ ngày/tháng/năm sinh theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ví dụ: 20/05/1985, 03/05/1986);

d) Cột Chức danh giảng viên, viết tắt chức danh theo quy định của Luật giáo dục đại học, là: GS, PGS, GVC, GV, TG (Trợ giảng) - (lưu ý không ghi mã ngạch giảng viên và ghi liền chức danh với học vị);

đ) Cột Trình độ đào tạo: viết tắt các trình độ được đào tạo bao gồm TSKH, TS, ThS hoặc ĐH;

e) Cột Chuyên môn được đào tạo: điền chuyên môn được đào tạo theo ngành hoặc chuyên ngành đã học để đạt được trình độ đào tạo;

g) Cột giảng dạy khối kiến thức đại cương hoặc chuyên nghiệp: chỉ cần đánh dấu “x” để thể hiện đang tham gia giảng dạy ở khối kiến thức nào (có thể cả hai);

h) Cột Ngành đào tạo tham gia chủ trì: ghi cụ thể ngành tham gia chủ trì đào tạo đúng tên ngành theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành[1] (lưu ý không điền tên đơn vị giảng dạy như khoa, bộ môn, …);

i) Thông tin của một (01) giảng viên chỉ ghi trên một (01) dòng;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường không làm thay đổi cấu trúc của bảng danh sách, sử dụng font chữ Times New Roman – Unicode và thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên; gửi bảng danh sách giảng viên đã được cập nhật hoàn chỉnh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) và file mềm (excel) về hộp thư điện tử vugddh@moet.edu.vn và pthung@moet.edu.vn đồng thời công bố công khai bảng danh sách này trên trang thông tin điện tử (website) của trường trước ngày 01/11/ 2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để trường biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng {để báo cáo};
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 [1] Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ; Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5660/BGDĐT-GDĐH năm 2014 cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29