Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5344/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5344/UBND-VX
V/v định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.

 

Xét đề nghị của Liên Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 546/SNV-SN ngày 06 tháng 8 năm 2008 về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận đề xuất của Liên Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Tờ trình nêu trên (phụ lục kèm theo). Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn tạm thời trong việc tuyển dụng, bố trí định biên các chức danh trên và hướng dẫn các Trường bố trí sắp xếp các chức danh theo đúng chỉ tiêu biên chế được giao. Việc bố trí định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy của các trường không làm tăng biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, bố trí biên chế tại các trường trên địa bàn thành phố đảm bảo việc sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao và theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX/Nh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

PHỤ LỤC

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG MẦM NON
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chức danh

Mô tả chức danh

Định mức theo TT 71/2007/TTLB-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007

Định mức đề nghị được duyệt

Ghi chú

Hiệu trưởng

Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua

1

1

 

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách khâu dạy

- Phụ trách khâu nuôi

1 đến 2

2

1

Nếu có Bán trú

Nếu không có Bán trú

Giáo viên nhà trẻ

Trực tiếp chăm sóc và giáo dục Trẻ

8 trẻ/cô

5 trẻ/cô

7 trẻ/cô

9 trẻ/cô

12 trẻ/cô

Trẻ từ 4-12 tháng tuổi

Trẻ từ 13-18 tháng tuổi

Trẻ từ 19-24 tháng tuổi

Trẻ từ 25-36 tháng tuổi

Giáo viên mẫu giáo

Trực tiếp chăm sóc và giáo dục Trẻ

2.00 cô/lớp

1.08 cô/lớp

2.08 cô/lớp

1.08 cô/lớp

Lớp bán trú

Lớp không bán trú

(Lớp 30 HS)

Thư viện

Kiêm nhiệm

0

Kiêm nhiệm

 

Bảo mẫu

Hỗ trợ giáo viên chăm sóc các cháu bán trú

0

100 trẻ/cô

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn cho học sinh bán trú

50 trẻ/cô

50 trẻ/cô

70 trẻ/cô

50 trẻ/cô (trường < 200 trẻ)

70 trẻ/cô (trường > 200 trẻ)

Y tế

Chăm sức khỏe các cháu

1

1

 

Văn thư

Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản

0

1

 

Kế toán

Quản lý thu chi tài chính

1

1

 

Thủ quỹ

Thu chi tài chính đơn vị

0

1

Thủ quỹ kiêm thủ kho

Phục vụ (PV)

Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng

1 (NĐ68)

100 trẻ/PV

 

Bảo vệ

Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ

2 (NĐ68)

3

2

+1

Trường hạng 1

Trường hạng 2

Thêm 1 cơ sở (+1)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chức danh

Mô tả chức danh

Định mức theo TT 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/08/2006

Định mức đề nghị được duyệt

Ghi chú

Hiệu trưởng

Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua

1

1

Mỗi lớp 35 hs

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn

- Phụ trách học sinh vụ, hcqt

1 đến 2

2

1

Trường hạng 1

Trường hạng 3, 2

Giáo viên (gv)

Giảng dạy trực tiếp trên lớp

1.2gv/lớp

1.5gv/lớp

1.2gv/lớp

1.5gv/lớp

Trường 1 buổi/ngày

Trường 2 buổi/ngày

Tổng phụ trách đội

Phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

1

1

 

Giám thị (gt)

Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, tiếp PHHS

0

Kiêm nhiệm

GV dự khuyết

Học vụ

Quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …

0

1

Kiêm nhiệm

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Thư viện

Quản lý thư viện trường học, cho mượn và hướng dẫn đọc sách

Kiêm nhiệm

1

Cho cả 3 hạng

Thiết bị

Phụ trách bảo quản phòng thiết bị (ĐDDH)

1 hoặc

kiêm nhiệm

1

kiêm nhiệm

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Bảo mẫu

Hỗ trợ giáo viên chăm sóc các cháu bán trú

0

Kiêm nhiệm

Trường có lớp bán trú

Cấp dưỡng (CD)

Phụ trách nấu ăn cho các cháu bán trú

0

70hs/1CD

Trường có lớp bán trú

Phòng vi tính

Phụ trách phòng máy tính

0

1

Nếu có

Y tế

Chăm sóc sức khỏe các cháu

1 hoặc

kiêm nhiệm

1

Trường hạng 1, 2, 3

Văn thư đánh máy

Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản

Kiêm nhiệm

1

kiêm nhiệm

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Kế toán

Quản lý thu chi tài chính

1 hoặc

kiêm nhiệm

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thủ quỹ

Thu chi tài chính đơn vị

Kiêm nhiệm

1

kiêm nhiệm

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Phục vụ (PV)

Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng

NĐ 68

3

2

(+1)

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Trường > 40 lớp hoặc thêm mỗi cơ sở

Bảo vệ

Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ

NĐ 68

3

2

(+1)

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Thêm mỗi cơ sở

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG THCS
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chức danh

Mô tả chức danh

Định mức theo TT 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006

Định mức đề nghị được duyệt

Ghi chú

Hiệu trưởng

Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua

1

1

 

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn

- Phụ trách học sinh vụ, hcqt

1 đến 2

3

2


1

Trường có trên 40 lớp

Trường hạng 1 hoặc hạng 2 có lớp 2 buổi

Trường hạng 2, 3

Giáo viên (gv)

Giảng dạy trực tiếp trên lớp

1.90gv/lớp

1.90gv/lớp

(Lớp có 45 HS)

Tổng phụ trách đội

Phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

1

1

 

Giáo viên tư vấn tâm lý

Tư vấn tâm lý giáo dục

0

1

Trường hạng 1

Giám thị (gt)

Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, tiếp PHHS

0

1 gt/6 lớp

 

Thư viện

Quản lý thư viện trường học, cho mượn và hướng dẫn đọc sách

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Học vụ

Quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …

0

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thí nghiệm

Phụ trách 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

1

3

Trường hạng 1, 2, 3 (mỗi phòng TN 1GV)

Phòng nghe nhìn, vi tính

Phụ trách phòng nghe nhìn, máy tính

0

1

Nếu có

Y tế

Chăm sóc sức khỏe các cháu

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Văn thư, đánh máy

Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản

1

2

1

Trường trên 40 lớp

Trường hạng 1, 2, 3

Kế toán

Quản lý thu chi tài chính

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thủ quỹ

Thu chi tài chính đơn vị

Kiêm nhiệm

1

Trường hạng 1, 2, 3

Phục vụ (PV)

Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng

NĐ 68

3

2

(+1)

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Trường trên 40 lớp hoặc thêm mỗi cơ sở

Bảo vệ

Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ

NĐ 68

3

2

(+1)

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

Thêm mỗi cơ sở hoặc mỗi cổng

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG THPT
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chức danh

Mô tả chức danh

Định mức theo TT 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006

Định mức đề nghị được duyệt

Ghi chú

Hiệu trưởng

Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua

1

1

 

Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn

- Phụ trách học sinh vụ

- Hành chánh quản trị

1 đến 3

3

2

1

Trường trên 40 lớp

Trường hạng 1, 2

Trường hạng 3

Giáo viên (gv)

Giảng dạy trực tiếp trên lớp

2.25gv/lớp

2.25gv/lớp

(Lớp có 45 HS)

Trợ lý thanh niên

Phụ trách Đoàn THCS Hồ Chí Minh

1

1

 

Giám thị (gt)

Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, tiếp PHHS

0

1 gt/5 lớp

 

Giáo viên tư vấn tâm lý

Tư vấn tâm lý giáo dục

0

2

1

Trường trên 40 lớp

Trường hạng 1, 2, 3

Học vụ

Quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …

0

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thư viện

Quản lý thư viện trường học, cho mượn và hướng dẫn đọc sách

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thiết bị

Phụ trách bảo quản phòng thiết bị (ĐDDH), LAB

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thí nghiệm

Phụ trách 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

1

3

Trường hạng 1, 2, 3 (mỗi phòng TN 1GV)

Phòng nghe nhìn, vi tính

Phụ trách phòng nghe nhìn, phòng vi tính

0

1

Nếu có

Y tế

Chăm sóc sức khỏe các cháu

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Văn thư đánh máy

Thông tin 2 chiều, quản lý hồ sơ, văn bản

1 hoặc kiêm nhiệm

2

1

Trường trên 40 lớp

Trường hạng 1, 2, 3

Kế toán

Quản lý thu chi tài chính

1

1

Trường hạng 1, 2, 3

Thủ quỹ

Thu chi tài chính đơn vị

1 hoặc kiêm nhiệm

1

Trường hạng 1, 2, 3

Phục vụ (PV)

Vệ sinh lớp, nệm, gối, nhà vệ sinh, sân bãi, các phòng

NĐ 68

3

2

(+1)

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

(Thêm mỗi cơ sở)

Bảo vệ

Trực bảo vệ trường, Sửa chữa nhỏ

NĐ 68

3

2

(+1)

Trường hạng 1

Trường hạng 2, 3

(Thêm mỗi cơ sở hoặc mỗi cổng)

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chức danh

Mô tả chức danh

Định mức theo QĐ 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007

Định mức đề nghị được duyệt

Ghi chú

Giám đốc

Phụ trách chung, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm

1

1

 

Phó Giám đốc

Thực hiện nhiệm vụ được GĐ phân công và chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của TT

1 đến 2

2

1

TT có từ 18 lớp trở lên

TT có dưới 18 lớp

Giáo viên (gv)

Làm nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình quy định …

Do Giám đốc TT quy định

2 GV/môn

1 GV/môn

Các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa

Các môn còn lại

Trợ lý thanh niên

Phụ trách Đoàn THCS Hồ Chí Minh

1

1

Theo QĐ 61

Giáo vụ

Quản lý về học tập và hạnh kiểm học sinh, liên hệ với CMHV, quản lý hồ sơ, học bạ, sổ điểm, danh bạ HS …

0

1

 

Thư viện

Quản lý thư viện trường học, cho thuê, mượn sách giáo khoa, hướng dẫn đọc sách

1

1

 

Thiết bị

Phụ trách quản lý phòng thiết bị (ĐDDH), LAB

1 hoặc kiêm nhiệm

1

 

Thí nghiệm

Phụ trách 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh

0

3

Mỗi phòng TN 1GV

Phòng nghe nhìn

Phụ trách phòng nghe nhìn

0

1

Nếu có

Phòng vi tính

Phụ trách phòng vi tính

0

1

Nếu có

Y tế

Chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu

0

1

 

Văn thư đánh máy

Phụ trách công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ

0

1

 

Kế toán

Thực hiện thu, chi tài chính, chế độ tiền lương, BHXH, BHYT …

1

1

 

Thủ quỹ

Thu chi tài chính đơn vị

 

1

 

Phục vụ (PV)

Chăm sóc cây kiểng, dọn vệ sinh phòng làm việc, phòng học, môi trường xung quanh trung tâm, nhà vệ sinh, sân bãi

NĐ 68

2

 

Bảo vệ

Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của trung tâm, giữ gìn an ninh trật tự trung tâm trong và ngoài giờ học, sửa chữa nhỏ

NĐ 68

2

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5344/UBND-VX ngày 22/08/2008 về định biên chức danh trong tổ chức bộ máy trường học tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.669

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!