Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5154/BGDĐT-KHTC năm 2015 rà soát, bổ sung tài liệu về trường phổ thông dân tộc nội trú để xây dựng Kế hoạch đầu tư Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5154/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 07/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5154/BGDĐT-KHTC
V/v rà soát, bổ sung tài liệu về trường PTDTNT để xây dựng Kế hoạch đầu tư CTMTGD vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất nhu cầu kinh phí đầu tư cho các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) của các tỉnh/thành phố; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp để trình Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư trong Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Để chi tiết hóa kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư năm 2016 của hợp phần đầu tư cơ sở vật chất cho các trường PTDTNT theo các nguyên tắc nêu tại Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo rà soát lại số liệu và bổ sung báo cáo kế hoạch đầu tư cho các trường PTDTNT giai đoạn 2016-2020 (theo biểu đính kèm) và gửi kèm các quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh đầu tư để minh chứng (bản photocopy các quyết định kể từ ngày đầu tư xây dựng trường).

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2015 (tệp dữ liệu gửi vào địa chỉ phamhoa@moet.edu.vn); đồng thời, chỉ đạo sở, ngành liên quan thể hiện nhất quán các thông tin đã báo cáo vào kế hoạch đầu tư công của địa phương giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHvà ĐT (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở GDvàĐT (để tham mưu thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5154/BGDĐT-KHTC năm 2015 rà soát, bổ sung tài liệu về trường phổ thông dân tộc nội trú để xây dựng Kế hoạch đầu tư Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199