Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4989/SGDĐT-GDTXCNĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Trí Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4989/SGDĐT-GDTXCNĐH
Về việc hướng dẫn thực hiện giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh học chương trình trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ trung cấp;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/T-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ công văn số 3759/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT cho học sinh học chương trình trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ trung cấp (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp), cụ thể như sau:

1. Về phối hợp tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THPT cho học sinh học chương trình trung cấp

Hiệu trưởng hoặc Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) phối hợp với các trung tâm GDTX, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trường có phân hiệu GDTX (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT theo đúng các quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Việc phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm phải thể hiện bằng văn bản, có biên bản phối hợp quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi bên trong việc triển khai thực hiện tổ chức dạy học.

2. Về địa điểm tổ chức dạy học

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng hoặc Giám đốc CSGDNN và Giám đốc trung tâm quyết định địa điểm tổ chức dạy học tại trung tâm hoặc CSGDNN. Địa điểm tổ chức dạy học phải đảm bảo đúng quy định về điều kiện tổ chức dạy học; các yêu cầu về phòng học, phòng bộ môn, thực hành thí nghiệm và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ GDĐT.

3. Về thực hiện chương trình dạy học

Thực hiện theo Công văn số 4891/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và THPT năm học 2023 - 2024. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng chương trình giảng dạy, kế hoạch giáo dục, phân công giáo viên và tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo đủ nội dung và số tiết theo quy định, chú trọng yêu cầu cần đạt về phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh theo Chương trình GDPT 2018. Thực hiện đầy đủ hồ sơ dạy học, hồ sơ giáo viên và lưu trữ hồ sơ theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Về kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh theo Công văn số 4891/SGDĐT-GDTXCNĐH. Đảm bảo đủ số điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đối với các môn học. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện, phối hợp với CSGDNN phổ biến quy chế kiểm tra đánh giá và xếp loại học sinh đến phụ huynh, học sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về coi và chấm kiểm tra. Tổ chức Hội đồng xét duyệt kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo đúng quy định.

5. Về quản lý, lưu trữ hồ sơ và học bạ của học sinh

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ hồ sơ tổ chức dạy học, hồ sơ quản lý quá trình học học tập, học bạ của học sinh. Hồ sơ được bảo quản và lưu trữ tại Trung tâm theo đúng quy định. Tổ chức đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện và bảo quản hồ sơ của giáo viên, nhân viên theo quy định.

Thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm máy tính trong tổ chức, quản lý và thực hiện kiểm tra, đánh giá học viên theo hướng dẫn của Sở GDĐT. Giám đốc Trung tâm ban hành quy chế quản lý và sử dụng sổ theo dõi đánh giá học viên điện tử, phân công cán bộ phụ trách phần mềm quản lý đảm bảo đúng quy định và bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng.

6. Về chế độ báo cáo

Hiệu trưởng, Giám đốc CSGDNN có trách nhiệm thực hiện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tổ chức và kết quả thực hiện việc phối hợp giữa đơn vị với Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm thực hiện báo cáo công tác phối hợp giữa Trung tâm với các CSGDNN về tổ chức giảng dạy Chương trình GDTX, kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (đầu năm học, kết thúc học kỳ 1, cuối năm học hoặc đột xuất theo yêu cầu).

7. Về thanh tra, kiểm tra tổ chức dạy học

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT tại các CSGDNN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo định kỳ vào tháng 1 hoặc tháng 5 hằng năm; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy, hồ sơ quản lý dạy học tại các Trung tâm theo kế hoạch năm học; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT cho học sinh học chương trình trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin, báo cáo các vấn đề vướng mắc có liên quan về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học) để được hướng dẫn giải đáp; điện thoại: 02838221418, địa chỉ email: phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn./.


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở LĐ-TB&XH (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTXCNĐH(B).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4989/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 07/09/2023 hướng dẫn thực hiện giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh học chương trình trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!