Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4530/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn việc đánh giá, xét khen thưởng năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4530/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4530/BGDĐT-VP
V/v: Hướng dẫn việc đánh giá, xét khen thưởng năm học 2008 – 2009

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Để thống nhất việc tổ chức đánh giá, bình chọn đề nghị khen thưởng năm học 2008 – 2009; với tinh thần khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời và khách quan, công bằng có tác dụng động viên, nêu gương học tập trong toàn ngành. Bộ hướng dẫn một số vấn đề cụ thể là:

1. Khen thưởng thực hiện các lĩnh vực công tác:

Ngày 05 tháng 11 năm 2008, Bộ đã có văn bản số 10234/BGD&ĐT-VP về việc: Quy định tiêu chuẩn đánh giá, cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các sở giáo dục và đào tạo năm học 2008 – 2009, Bộ lưu ý các Sở và các vùng thi đua tổ chức đánh giá, bình chọn theo đúng tinh thần quy định tại phụ lục II kèm theo công văn số 10234/BGD&ĐT-VP.

Về hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ được quy định cụ thể là:

Các Sở giáo dục và đào tạo nộp báo cáo thực hiện từng lĩnh vực công tác trong đó có phần so sánh kết quả thực hiện với năm học trước và đề nghị khen thưởng đối với chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, vượt mức hoặc đối với sở giáo dục và đào tạo có điều kiện khó khăn mà kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm sau tăng mạnh so với năm trước (báo cáo ghi rõ tốc độ gia tăng). Văn bản đề nghị khen thưởng gửi về các vụ, cơ quan được lãnh đạo Bộ giao chủ trì các lĩnh vực công tác và Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng ngành trước ngày 20 tháng 06 năm 2009. Trên cơ sở theo dõi, kiểm tra trong năm học, đối chiếu với nhiệm vụ năm học; các vụ, cơ quan chủ trì các lĩnh vực công tác sẽ tiến hành bình xét, đánh giá, cho điểm các sở giáo dục và đào tạo, đề nghị khen thưởng và gửi kết quả về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Các sở giáo dục và đào tạo nộp báo cáo tổng hợp thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2008 – 2009 về Trưởng vùng thi đua trước ngày 20 tháng 6 năm 2009. Trưởng vùng căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 10234/BGD&ĐT-VP ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Bộ chủ động tổ chức họp đánh giá, bình chọn, suy tôn và xây dựng báo cáo tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng của vùng kèm theo báo cáo thành tích của các đơn vị được đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục (Phòng Thi đua, Khen thưởng – Văn phòng Bộ) trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành xét khen thưởng các sở giáo dục và đào tạo năm học 2008 – 2009 căn cứ vào 03 thông số là: Suy tôn của các vùng theo tờ trình và biên bản bình chọn của vùng; Kết quả chấm điểm của các vụ, cơ quan được lãnh đạo Bộ giao chủ trì lĩnh vực công tác; và Số lĩnh vực công tác của Sở được đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen.

Cơ cấu và hình thức khen thưởng: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các Sở GD&ĐT xếp thứ Nhất vùng thi đua; Bộ tặng Cờ thi đua cho các Sở GD&ĐT xếp thứ Nhất và thứ Nhì; Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các Sở GD&ĐT xếp thứ Ba và tặng Bằng khen cho các Phòng thuộc Sở GD&ĐT thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác (phụ lục 1 kèm theo).

2. Về khen thưởng thường niên (Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng – phụ lục 2,3):

Tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét duyệt và thủ tục hồ sơ yêu cầu thực hiện theo đúng Thông tư số 21/2008/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Song cần đặc biệt lưu ý việc bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; có nhân tố mới, mô hình mới để tập thể khác trong ngành giáo dục học tập; được bình chọn, suy tôn là tập thể số một trong bậc học. Mỗi năm Bộ tặng khoảng 40 cờ thi đua cho các tập thể thuộc khối địa phương chia theo bậc học (quy định cụ thể tại mục II, khoản 2, điểm f (trang 10) Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008). Tổng kết năm học các Sở GD&ĐT chủ động lựa chọn các tập thể xuất sắc tiêu biểu, cân đối mức hoàn thành nhiệm vụ của địa phương với số lượng đề nghị tặng cờ, gửi danh sách đăng ký Cờ thi đua của Bộ (kèm theo báo cáo tổng hợp thực hiện các lĩnh vực công tác) về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ.

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng là những tập thể tiêu biểu trong số các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và 02 lần liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến xuất sắc; là cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và 02 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân thực hiện theo mẫu 4.1 trang 39, mẫu 4.2 trang 41 phần phụ lục kèm theo thông tư số 21/2008/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng cần lưu ý: các báo cáo thành tích không cần đóng quyển, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng viết ngắn gọn không quá 02 trang A4 gửi về thường trực thi đua ngành giáo dục 01 bộ; đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ không quá 04 trang A4 gửi về thường trực thi đua ngành giáo dục 10 bộ, đồng thời gửi về Vụ bậc học 01 bộ.

Về thời gian nộp hồ sơ: để kịp thời động viên các tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm học vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) Bộ đề nghị các sở gửi hồ sơ đề nghị tặng Cờ và Bằng khen của Bộ trưởng về Thường trực thi đua, khen thưởng ngành (Phòng Thi đua, Khen thưởng – Văn phòng Bộ) chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2009.

3. Về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”:

Thực hiện theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Song cần lưu ý đối với các trường hợp ngoài ngành phải là những cá nhân có công lao to lớn, thực sự đóng góp phát triển sự nghiệp giáo dục của nước nhà; báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân phải có ý kiến của Ban thi đua, Khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thời gian nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là hai đợt/năm: đợt một trong tháng 3, đợt hai trong tháng 9 hàng năm.

Để công tác thi đua, khen thưởng trong ngành dần hướng tới việc chuẩn hóa theo Luật thi đua, Khen thưởng; Bộ hướng dẫn bổ sung một số vấn đề để các sở giáo dục và đào tạo lưu ý thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về thường trực Hội đồng thi đua ngành (Phòng Thi đua, Khen thưởng – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04 38692013 hoặc 04 36230767).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra (để phối hợp);
- Lưu: VT, TĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4530/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn việc đánh giá, xét khen thưởng năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.353
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16