Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3747/BGDĐT-PC 2020 hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 2021

Số hiệu: 3747/BGDĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 23/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Công tác pháp chế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 3747/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế.

- Tham gia góp ý dự thảo VBQPPL, văn bản quản lý, điều hành do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại nhà trường theo Quyết định 536/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2020.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

- Tổ chức pháp chế kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường…

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 3747/BGDĐT-PC được ban hành ngày 23/9/2020.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/BGDĐT-PC
V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
- Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ người làm công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo) và Công văn số 3878/BGDĐT-PC (đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm).

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL hiện hành, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế VBQPPL nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các VBQPPL có liên quan và các điều kiện thực tế để bảo đảm tính khả thi của văn bản.

3. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các nghị định quy định chi tiết Luật và các VBQPPL ban hành năm 2020 liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

a) Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế tại đơn vị theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ người làm công tác pháp chế tại địa phương;

- Cử người làm công tác pháp chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các bộ, ngành tổ chức.

b) Về công tác xây dựng VBQPPL

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL; chủ trì soạn thảo hoặc cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo các VBQPPL của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

- Tham gia góp ý đầy đủ, có chất lượng đối với các dự thảo VBQPPL liên quan đến giáo dục do các cơ quan, đơn vị khác soạn thảo theo quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL.

c) Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Phối hợp với Sở Tư pháp giúp HĐND, UBND cấp tỉnh trong công tác tự kiểm tra, xử lý VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành;

- Thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với Ban pháp chế HĐND, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản có liên quan;

- Rà soát, đánh giá thực trạng VBQPPL liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành;

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra, xử lý VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

d) Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định số 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục;

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo giáo viên các bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý;

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quyết định số 536/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các VBQPPL có nội dung trái pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

2. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 3878/BGDĐT-PC, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế theo Công văn số 3878/BGDĐT-PC;

- Cử người làm công tác pháp chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành tổ chức.

b) Về công tác tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường

- Tham gia góp ý dự thảo VBQPPL, văn bản quản lý, điều hành do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019; Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

- Chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế và các bộ phận liên quan của nhà trường rà soát, đánh giá thực trạng VBQPPL liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đại học để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành;

- Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, tham mưu những vấn đề pháp lý trong tổ chức và hoạt động của nhà trường, trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học;

- Tổ chức pháp chế tư vấn, tham mưu cho tập thể lãnh đạo nhà trường khẩn trương thành lập Hội đồng trường theo quy định của pháp luật (đối với các trường chưa thành lập Hội đồng trường theo các quy định hiện hành).

c) Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định số 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động trong cơ sở giáo dục bằng những hình thức phù hợp; các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật; tiếp tục rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới trong thư viện nhà trường để phục vụ tốt nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại nhà trường theo Quyết định số 536/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường;

- Tổ chức pháp chế kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021.

Ngoài những báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 trước ngày 15/11/2020; báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2020-2021 trước ngày 05/6/2021.

2. Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học; chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021; thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học trước ngày 30/6/2021; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội; email: vupc@moet.gov.vn; điện thoại: 0243.6231059.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 1 Đối với Tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3747/BGDĐT-PC ngày 23/09/2020 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.201

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!