Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3611/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn triển khai việc bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3611/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3611/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Hướng dẫn triển khai việc bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;
- Các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng.

 

Để triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị ở cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố, các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố rà soát đội ngũ viên chức tham gia làm công tác thiết bị trong trường phổ thông đối với từng cấp học, trên cơ sở đó lựa chọn các viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông.

+ Định mức biên chế của viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông được quy định tại Công văn số 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/4/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Lập kế hoạch và có lộ trình hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động sắp xếp, cử người tham gia khoá bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông.

+ Đối tượng tham gia khoá bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông là:

i) Người đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông;

ii) Người có nguyện vọng và có triển vọng được tiếp nhận vào làm công tác thiết bị tại cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Đối tượng là viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông có danh sách cử đi học được thanh toán theo chế độ hiện hành.

+ Các đối tượng khác tự túc toàn bộ kinh phí.

- Gửi danh sách học viên tham gia khoá bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể về địa điểm bồi dưỡng thuận lợi cho học viên.

2. Đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và nguồn lực để tổ chức triển khai các khoá bồi dưỡng cho viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông theo chương trình quy định, đáp ứng nhu cầu cần bồi dưỡng của các địa phương.

- Thực hiện việc thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo đúng quy định.

- Căn cứ vào nhu cầu cần bồi dưỡng của đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông và năng lực của cơ sở, các cơ sở liên hệ với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký kế hoạch bồi dưỡng, tiếp nhận tài liệu bồi dưỡng và phôi chứng chỉ bồi dưỡng.

Việc cấp chứng chỉ hoàn thành khoá bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị ở cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tại các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT, Bộ trưởng (để b/c);
- Các TT (để b/c);
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3611/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn triển khai việc bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219