Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3566/BGDĐT-GDTX 2020 điều chỉnh nội dung dạy học kiểm tra đánh giá học viên

Số hiệu: 3566/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 14/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3566/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); để thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS và cấp THPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

1.1. Đối với các môn học bắt buộc: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý: căn cứ Chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 48/2002/QĐ -BGDĐT ngày 27/11/2002 và Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ; Công văn số 6478/GDTX ngày 30/7/2003 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, các Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX chủ động rà soát và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại mục 1, Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch dạy học từng môn học cho phù hợp với trình độ của học viên và tình hình thực tế của đơn vị.

1.2. Đối với các môn học khuyến khích: Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Công nghệ và Tin học: căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDTX chủ động điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học các môn học khuyến khích theo quy định của Chương trình và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Riêng môn tiếng Anh tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

2. Về kiểm tra, đánh giá học viên

2.1. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung dạy học được hướng dẫn: không dạy; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; đọc thêm; khuyến khích học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện.

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT hiện hành.

2.2. Đối với việc kiểm tra, đánh giá học viên: Căn cứ quy định về kiểm tra, đánh giá tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2007 và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ, thực hiện việc điều chỉnh số lần và số bài kiểm tra, đánh giá học viên, cụ thể như sau:

a) Đối với kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:

- Những môn học từ 1 tiết đến 1.5 tiết/tuần: 2 lần kiểm tra.

- Những môn học từ 2 tiết đến 3 tiết /tuần: 3 lần kiểm tra.

- Những môn học từ 3.5 tiết đến 4 tiết/tuần: 4 lần kiểm tra.

b) Đối với bài kiểm tra 1 tiết, bài kiểm tra thực hành và bài kiểm tra cuối kì: Trong một học kì, một môn học có 01 bài kiểm tra giữa kì (gồm bài kiểm tra 1 tiết hoặc bài kiểm tra thực hành) và 01 bài kiểm tra cuối kì.

Thời lượng của bài kiểm tra giữa kì và cuối kì từ 45 phút đến 90 phút. Bài kiểm tra giữa kì có thể thực hiện theo các hình thức kiểm tra: bài kiểm tra trên giấy hoặc bài thực hành hoặc dự án học tập. Khuyến khích các cơ sở GDTX chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá.

3. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ, các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDTX chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và THPT phù hợp với khung thời gian năm học theo Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTX) bằng văn bản và gửi qua email: vugdtx@moet.gov.vn để kịp thời giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng thông tin Bộ GDĐT;
- Cục QLCL, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3566/BGDĐT-GDTX ngày 14/09/2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!