Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH 2017 rà soát đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình trường học mới

Số hiệu: 3459/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 08/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tiếp tục triển khai mô hình trường học VNEN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH về rà soát, đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình trường học mới – VNEN.

Theo đó, để tiếp tục triển khai mô hình trên cho năm học mới, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, trường tiểu học và THCS rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình VNEN tại địa phương dựa trên các căn cứ như:
   
- Sĩ số lớp học ở cấp tiểu học không quá 35 học sinh/lớp, cấp THCS không quá 45 học sinh/lớp;

- Phòng học đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn quốc gia,có đủ các phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định;

- Sách và tài liệu hướng dẫn dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức dạy học mới, đã được Bộ GDĐT thẩm định, cho phép sử dụng.

Sau khi rà soát các trường đủ điều kiện tiếp tục thực hiện mô hình trường học mới, trường chưa đủ điều kiện thì chỉ lựa chọn một số thành tố của mô hình mới để bổ sung vào phương thức giáo dục đang thực hiện.

Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/8/2017.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3459/BGDĐT-GDTrH
V/v rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017, nhiều địa phương, nhà trường đã tổ chức tt phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm (mô hình trường học mới). Các trường chuẩn bị đủ điều kiện v cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên, đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học mới một cách linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, một số trường còn nhận thức chưa đúng về mô hình trường học mới (coi mô hình trường học mới là chương trình giáo dục mới); chưa chun bị đầy đủ về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, tài liệu dạy học, điu kiện ti thiu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nên triển khai thực hiện máy móc, rập khuôn; tổ chức hoạt động học của học sinh một cách hình thức, chưa hiệu quả; một bộ phận học sinh không đạt được kết quả học tập mong muốn; chưa tạo được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, gây bức xúc trong xã hội.

Đ thực hiện phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm theo mô hình trường học mới đạt chất lượng và hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiu học và trung học cơ s rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học mới tại địa phương

Việc rà soát đánh giá cần căn cứ vào các điều kiện tối thiểu đ triển khai mô hình trường học mới. Cụ thể như sau:

a) Về giáo viên và cán bộ quản lý

- Giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp theo quy định đối với từng cấp học; có kỹ năng thiết kế bài học và tổ chức hoạt động học của học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học và học liệu phù hợp đ t chức hoạt động học của học sinh đạt hiệu qu thiết thực, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục ph thông hiện hành.

- Cán bộ quản lý hiểu rõ, nm chắc phương thức dạy học theo mô hình trường học mới; có cán bộ quản lý chuyên trách chỉ đạo, theo dõi, giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả triển khai phương thức dạy học mới.

- Cán bộ quản lý và giáo viên đã được tập huấn (trực tiếp hoặc qua mạng) về phương thức dạy học theo hình trường học mới đạt yêu cầu trở lên (có hướng dẫn riêng).

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng trên cơ sở tự nguyện và đồng thuận của học sinh, cha mẹ học sinh.

b) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Đảm bảo sĩ số lớp học theo quy định tại Điều lệ nhà trường đối với từng cấp học: cấp tiểu học không quá 35 học sinh/lớp; cấp trung học cơ sở không quá 45 học sinh/lớp.

- Phòng học đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8793:2011 đối với cấp tiu học; TCVN 8794:2011 đối với cấp trung học cơ sở; có đủ bàn ghế đúng quy cách, thuận tiện cho việc tổ chức hoạt động học theo phương thức dạy học mới.

- Có đủ các phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

- Sách và tài liệu hướng dẫn dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức dạy học mới, đã được Bộ GDĐT thẩm định, cho phép sử dụng.

Kết quả rà soát, đánh giá được gửi về sở GDĐT để theo dõi, chỉ đạo: các trường đủ điều kiện tiếp tục thực hiện, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; đối với các trường chưa đủ điều kiện thì chưa áp dụng hoàn toàn mô hình để tiếp tục chuẩn bị trước mắt lựa chọn một số thành tố của mô hình đ bổ sung vào đi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, có giải pháp phù hợp đ học sinh có nguyện vọng được tiếp tục học theo phương thức dạy học mới.

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trường học mới tại địa phương từ năm học 2017-2018

- Căn cứ kết quả rà soát các điều kiện thực hiện mô hình, chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường xây dựng kế hoạch áp dụng mô hình trường học mới của nhà trường năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo; chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện mô hình, đảm bảo mục tiêu phát trin năng lực và phẩm chất của học sinh trên nguyên tắc đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tạo nim tin trong cha mẹ học sinh và xã hội.

- Trên cơ sở kế hoạch áp dụng mô hình trường học mới của các trường, phòng GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trường học mới của quận/huyện/thị , báo cáo s GDĐT phê duyệt và thực hiện.

- Căn cứ quy định của Bộ GDĐT, sở GDĐT hướng dẫn cụ thể vic áp dụng mô hình trường học mới tại địa phương; quy định rõ trách nhiệm của tng cấp quản lý giáo dục và nhà trường; quy định việc kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.

3. Tổ chức tốt công tác truyền thông; tăng cường tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý; chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ việc áp dụng mô hình trường học mới

- Đẩy mạnh công tác truyền thông để cha mẹ học sinh và cộng đồng hiểu rõ về bản chất và lợi ích của mô hình trường học mới, tạo sự đng thuận trong xã hội.

- Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý trực tiếp và qua mạng do Bộ GDĐT tổ chức và triển khai tp hun m rộng tại địa phương;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các nhà trường.

- Chấn chnh kịp thời theo quy định đối với các trường triển khai mô hình trường học mới khi chưa đảm bảo điều kiện.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai nghiêm túc, kp thời gửi báo cáo kế hoạch triển khai mô hình trường học mới cấp tiu học và trung học cơ sở năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 25 tháng 8 năm 2017. Kế hoạch triển khai của sở GDĐT kèm theo danh sách các trường áp dụng mô hình trường học mới (theo mẫu đính kèm) làm căn cứ đ B GDĐT thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu; VT, Vụ GDTH, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

MẪU

DANH SÁCH TRƯỜNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
(Kèm theo Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………

DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
(Kèm theo Kế hoạch số: ……., ngày.... tháng 8 năm 2017)

STT

Tên trường

Lp 2

Lp 3

Lp 4

Lớp 5

Số lớp

SHS

Số lớp

SHS

Số lớp

SHS

Số lớp

SHS

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
(Kèm theo Kế hoạch số: ……. ngày.... tháng 8 năm 2017)

STT

Tên trường

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Số lớp

SHS

Số lớp

SHS

Số lớp

SHS

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/08/2017 về rà soát, đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình trường học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.888

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222