Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3089/BGDĐT-BDTrH 2020 triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học

Số hiệu: 3089/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 14/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3089/BGDĐT-GDTrH
V/v triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nhằm hỗ trợ các trường phổ thông triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung thực hiện giáo dục STEM và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục STEM trong trường trung học như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường;

2. Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về việc tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM.

II. Các hình thức tổ chức giáo dục STEM

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

Nội dung bài học theo chủ đề (sau đây gọi chung bài học) STEM gắn với việc giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó học sinh được tổ chức tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra; thông qua đó góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh.

Tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, các trường có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM như sau:

1. Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM

- Đây là hình thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường trung học. Giáo viên thiết kế các bài học STEM để triển khai trong quá trình dạy học các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn.

- Nội dung bài học STEM bám sát nội dung chương trình của các môn học nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo thời lượng quy định của các môn học trong chương trình.

- Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dung kiến thức thông qua các hoạt động: lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

- Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế; được tổ chức thực hiện theo sở thích, năng khiếu và lựa chọn của học sinh một cách tự nguyện. Nhà trường có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; giới thiệu thư viện học liệu số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập để học sinh tìm hiểu, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống.

- Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức theo kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường; nội dung mỗi buổi trải nghiệm được thiết kế thành bài học cụ thể, mô tả rõ mục đích, yêu cầu, tiến trình trải nghiệm và dự kiến kết quả. Ưu tiên những hoạt động liên quan, hoạt động tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) của các hoạt động trong bài học STEM theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

- Tăng cường sự hợp tác giữa trường trung học với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các thành phần kinh tế - xã hội khác và gia đình để tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm STEM phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật

- Hoạt động này dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn; thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp.

- Dựa trên tình hình thực tiễn, có thể định kỳ tổ chức ngày hội STEM hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật tại đơn vị để đánh giá, biểu dương nỗ lực của giáo viên và học sinh trong việc tổ chức dạy và học, đồng thời lựa chọn các đề tài/dự án nghiên cứu gửi tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp trên.

III. Nội dung giáo dục STEM

1. Bài học STEM

a) Nội dung bài học STEM nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, gắn kết các vấn đề của thực tiễn xã hội

- Nội dung bài học STEM đuợc gắn kết với các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, khoa học, công nghệ và học sinh đuợc yêu cầu tìm các giải pháp đế giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh kiến thức, đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học.

- Nội dung kiến thức của các bài học thuộc một môn học hoặc một số môn học trong chương trình; bảo đảm giải quyết được vấn đề đặt ra một cách tương đối trọn vẹn.

b) Bài học STEM dựa theo quy trình thiết kế kĩ thuật

- Bài học STEM đuợc xây dựng dựa theo quy trình thiết kế kĩ thuật với tiến trình bao gồm 8 bước: xác định vấn đề; nghiên cứu kiến thức nền; đề xuất các giải pháp; lựa chọn giải pháp; chế tạo mô hình (nguyên mẫu); thử nghiệm và đánh giá; chia sẻ thảo luận; điều chỉnh thiết kế.

- Cấu trúc bài học STEM có thể đuợc chia thành 5 hoạt động chính, thể hiện rõ 8 bước của quy trình thiết kế kĩ thuật như sau:

+ Hoạt động 1: Xác định vấn đề hoặc yêu cầu chế tạo một sản phẩm ứng dụng gắn với nội dung bài học với các tiêu chí cụ thể.

+ Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền (bao gồm kiến thức trong bài học cần sử dụng để giải quyết vấn đề hoặc chế tạo sản phẩm theo yêu cầu) và đề xuất các giải pháp thiết kế đáp ứng các tiêu chí đã nêu.

+ Hoạt động 3: Trình bày và thảo luận phương án thiết kế, sử dụng kiến thức nền để giải thích, chứng minh và lựa chọn, hoàn thiện phương án tốt nhất (trong truờng hợp có nhiều phương án).

+ Hoạt động 4: Chế tạo sản phẩm theo phương án thiết kế đã đuợc lựa chọn; thử nghiệm và đánh giá trong quá trình chế tạo.

+ Hoạt động 5: Trình bày và thảo luận về sản phẩm đã chế tạo; điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế ban đầu.

c) Phương pháp dạy học đưa học sinh vào các hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động

- Hoạt động học của học sinh đuợc thiết kế theo hướng mở về điều kiện thực hiện, nhưng cụ thể về tiêu chí của sản phẩm cần đạt.

- Hoạt động học của học sinh là hoạt động được chuyển giao và hợp tác; quyết định về giải pháp giải quyết vấn đề là của học sinh.

- Học sinh thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin để chia sẻ ý tưởng và thiết kế lại nguyên mẫu của mình nếu cần.

- Học sinh tự điều chỉnh các ý tưởng của mình và xây dựng hoạt động tìm tòi, khám phá của bản thân.

d) Hình thức tổ chức dạy học cần lôi cuốn học sinh vào hoạt động kiến tạo, tăng cường hoạt động nhóm, tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

- Hình thức tổ chức bài học STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong và ngoài lớp học nhưng cần đảm bảo mục tiêu dạy học của phần nội dung kiến thức trong chương trình.

- Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh nhưng phải chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

e) Thiết bị dạy học cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiếu.

- Sử dụng tối đa các thiết bị sẵn có thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

- Tăng cường sử dụng các vật liệu, công cụ gia dụng, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí rẻ và an toàn.

- Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập.

2. Hoạt động trải nghiệm STEM

a) Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM được lựa chọn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

- Chú trọng những hoạt động liên quan, hoạt động tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) các hoạt động của bài học STEM trong chương trình, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

- Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM có thể gắn với các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực STEM nhằm bổ trợ cho quá trình học tập, tạo hứng thú và động lực học tập, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

b) Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cần phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

- Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong trường (dưới hình thức câu lạc bộ) và ngoài trường (tìm tòi, khám phá thực tiễn).

- Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh nhưng cần đảm bảo chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

3. Đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật

a) Học sinh tham gia học tập trên cơ sở tự nguyện, có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn; chú trọng phát hiện các học sinh có năng lực và sở thích thông qua quá trình tổ chức dạy học bài học STEM và các hoạt động trải nghiệm STEM.

b) Lựa chọn đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật phù hợp với học sinh hoặc nhóm học sinh trên cơ sở đáp ứng quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Xây dựng và thực hiện bài học STEM

1. Quy trình xây dựng bài học STEM

a) Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học

Căn cứ vào nội dung kiến thức trong chương trình môn học và các hiện tượng, quá trình gắn với các kiến thức đó trong tự nhiên, xã hội; quy trình hoặc thiết bị công nghệ ứng dụng kiến thức đó trong thực tiễn để lựa chọn nội dung của bài học.

b) Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết

Xác định vấn đề cần giải quyết để giao cho học sinh thực hiện sao cho khi giải quyết vấn đề đó, học sinh phải học được những kiến thức, kĩ năng cần dạy trong chương trình môn học đã được lựa chọn hoặc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã biết để xây dựng bài học.

c) Bước 3: Xây dựng tiêu chí của sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề

Xác định rõ tiêu chí của giải pháp/sản phẩm làm căn cứ quan trọng để đề xuất giả thuyết khoa học/giải pháp giải quyết vấn đề/thiết kế mẫu sản phẩm.

d) Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.

- Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học được thiết kế theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực với các hoạt động học bao hàm các bước của quy trình kĩ thuật.

- Mỗi hoạt động học được thiết kế rõ ràng về mục đích, nội dung, dự kiến sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành và cách thức tổ chức hoạt động học tập. Các hoạt động học tập đó có thể được tổ chức cả ở trong và ngoài lớp học (ở trường, ở nhà và cộng đồng).

- Cần thiết kế bài học điện tử trên mạng để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học của học sinh bên ngoài lớp học.

2. Thiết kế tiến trình dạy học

- Tiến trình bài học STEM tuân theo quy trình kĩ thuật, nhưng các bước trong quy trình có thể không cần thực hiện một cách tuần tự mà thực hiện song song, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động nghiên cứu kiến thức nền có thể được tổ chức thực hiện đồng thời với việc đề xuất giải pháp; hoạt động chế tạo mẫu có thể được thực hiện đồng thời với việc thử nghiệm và đánh giá. Trong đó, bước này vừa là mục tiêu vừa là điều kiện để thực hiện bước kia.

- Mỗi bài học STEM có thể được tổ chức theo 5 hoạt động dưới đây. Trong đó, hoạt động 4 và 5 được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt ở trong và ngoài lớp học theo nội dung và phạm vi kiến thức của từng bài học.

- Mỗi hoạt động phải được mô tả rõ mục đích, nội dung, dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh và cách thức tổ chức hoạt động.

- Nội dung hoạt động có thể được biên soạn thành các mục chứa đựng các thông tin như là nguyên liệu, kèm theo các lệnh hoặc yêu cầu hoạt động để học sinh tìm hiểu, gia công trí tuệ để giải quyết vấn đề đặt ra trong hoạt động; cách thức tổ chức hoạt động thể hiện phương pháp dạy học, mô tả cách thức tổ chức từng mục của nội dung hoạt động để học sinh đạt được mục đích tương ứng.

a) Hoạt động 1: Xác định vấn đề

Giáo viên giao cho học sinh nhiệm vụ học tập chứa đựng vấn đề. Trong đó, học sinh phải hoàn thành một sản phẩm học tập hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể với các tiêu chí đòi hỏi học sinh phải sử dụng kiến thức mới trong bài học đế để xuất, xây dựng giải pháp. Tiêu chí của sản phẩm là yêu cầu hết sức quan trọng, buộc học sinh phải nắm vững kiến thức mới thiết kế, giải thích được thiết kế cho sản phẩm cần làm.

b) Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp

Tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động học tích cực, tăng cường mức độ tự lực tuỳ thuộc từng đối tượng học sinh dưới sự hướng dẫn một cách linh hoạt của giáo viên. Khuyến khích học sinh hoạt động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức để sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản phẩm.

c) Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp

Tổ chức cho học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế kèm theo thuyết minh (sử dụng kiến thức mới học và kiến thức đã có); giáo viên tổ chức góp ý, chú trọng việc chỉnh sửa và xác thực các thuyết minh của học sinh để học sinh nắm vững kiến thức mới và tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế trước khi tiến hành chế tạo, thử nghiệm.

d) Hoạt động 4: Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

Tổ chức cho học sinh tiến hành chế tạo mẫu theo bản thiết kế, kết hợp tiến hành thử nghiệm trong quá trình chế tạo. Hướng dẫn học sinh đánh giá mẫu và điều chỉnh thiết kế ban đầu để bảo đảm mẫu chế tạo là khả thi.

đ) Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh

Tổ chức cho học sinh trình bày sản phẩm học tập đã hoàn thành; trao đổi, thảo luận, đánh giá để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

3. Tiêu chí đánh giá bài học STEM

Các tiêu chí đánh giá bài học STEM tuân thủ các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014.

4. Đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo phương thức giáo dục STEM được thực hiện theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học bằng các hình thức khác nhau theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Cung cấp tài liệu tập huấn về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học trên mạng tại địa chỉ: http://stem.sesdp2.edu.vn để các cấp quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông tham khảo, chủ động sử dụng để tổ chức tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

b) Tài liệu tập huấn bao gồm video, bài học minh họa, bài giảng minh họa, tài liệu, yêu cầu hoạt động và hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá học viên, được thiết kế thành các bài học có thể đăng tải trực tuyến.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học;

b) Chỉ đạo các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng giáo dục STEM; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lí;

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch triển khai giáo dục STEM phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện giáo dục STEM trong các nhà trường; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lí;

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch triển khai giáo dục STEM phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Cơ sở giáo dục phổ thông

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM trong kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương;

b) Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục STEM, xây dựng và thực hiện bài học STEM; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM và năng lực hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật;

c) Tổ chức dạy học theo phương thức giáo dục STEM và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 1 Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 3089/BGDDT-GDTrH
Re: application of STEM education to secondary education

Hanoi, August 14, 2020

 

To: Provincial Departments of Education and Training1

For the purposes of the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg dated May 04, 2017 on strengthening of ability to access the Fourth Industrial Revolution, and in order to assist secondary schools in effectively implementing the science, technology, engineering and mathematics (STEM) education, the Ministry of Education and Training hereby provide some guidelines for STEM education, and organization and management of STEM education in secondary schools.

I. Objectives

1. Raise awareness of education managers and teachers about the position, role and significance of STEM education in secondary schools; decide consistent contents, approaches and forms of organization of STEM education in schools;

2. Strengthen the STEM education in secondary schools which contributes to the achievement of objectives of the general education program in 2018;

3. Enhance capacity of education managers and teachers for organizing, managing, developing and applying the STEM education.

II. Forms of STEM education organization

The STEM education is an educational approach which aims to provide students with scientific knowledge and improve their ability to integrate and apply it to real life.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Depending on special characteristics of each subject and their material facilities, secondary schools shall flexibly apply the following forms of STEM education organization:

1. Teaching STEM lesson-based scientific subjects

- This is the main form of STEM education organization applied in secondary schools. Teachers shall design and use STEM lessons for teaching subjects included in the general education program towards intradisciplinary integration or interdisciplinary integration.

- STEM lessons follow the curricula of subjects in order to ensure the implementation of the general education program according to the prescribed teaching periods of subjects included in the program.

- Students taking STEM lessons are entitled to proactively study from textbooks and learning materials so as to acquire and apply knowledge through the following activities: select solutions for problem solving; practice design, manufacturing and testing for design models; share, discuss, finish or modify design models according to teachers’ instructions.

2. Organizing STEM extracurricular activities

- STEM extracurricular activities are organized through clubs or are actual extracurricular activities; and are performed according to hobbies, aptitude and volunteering of students. STEM extracurricular activities may be performed within the school premises; schools shall introduce library of digital learning materials, virtual simulation labs and learning software programs to students so that they can learn and discover experiments and apply science and techniques to real life.

- STEM extracurricular activities shall be organized according to each school’s annual educational plan; each extracurricular activity session includes a specific lesson describing the goals, requirements, process of each activity and expected results. Activities concerning or applying (designing, testing, discussing and modifying/correcting) STEM lessons are prioritized according to the school’s teaching plan.

- Cooperation between secondary schools and higher education institutions, research institutes, vocational training institutions, enterprises, household businesses, other social - economic entities and families shall be promoted to effectively organize STEM extracurricular activities in accordance with regulations in force.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- These activities are designed for students who have competences, hobbies and interest in studying and discovering scientific and engineering solutions for dealing with practical problems; schools shall find these students during their provision of STEM lessons and STEM extracurricular activities, support and provide convenient conditions for them to participate in scientific and engineering research activities.

- Scientific and engineering research activities shall be performed in the form of a topic/project responsible by a student or a group of two students according to the instructions given by a teacher or scientist having relevant professional ability.   

- Based on actual situations, STEM festivals or scientific and engineering competitions may be periodically organized to review and praise teachers and students for their attempts in teaching and learning as well as choose excellent research topics/projects for higher-level scientific and engineering competitions. 

III. STEM education contents

1. STEM lessons

a) STEM lessons are included in the general education program and associated with practical social problems

- STEM lessons are associated with practical social, scientific and technological problems. Students are required to work out solutions for solving these problems, and thus acquire knowledge and meet requirements of these lessons.

- STEM lessons include knowledge of a special subject or some subjects included in the program, and ensure that a problem will be completely solved.

b) STEM lessons are developed based on engineering design process

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A STEM lesson may be divided into 5 primary activities which clearly indicate 8 steps of the engineering design process as follows:

+ Activity 1: Define the problem or requirement to develop a product associated with the lesson with specific criteria.

+ Activity 2: Do background research (including knowledge of the lesson needs to be used for solving the problem or develop the product as required) and brainstorm design solutions meeting the set criteria.

+ Activity 3: Present and discuss the design solution, use background research to explain, prove and choose, complete the best solution (in case of multiple solutions).

+ Activity 4: Develop the product according to the selected design solution; test the product and evaluate the results.

+ Activity 5: Present and discuss the product; make design changes or complete the initial design.

c) Teaching method promotes inquiry- and discovery-based and action-oriented learning

- Students’ learning activities are designed in an open or unlimited manner that facilitates their performance conditions but are specific to the products criteria to be achieved.

- Students’ learning activities are transferable and cooperative activities; students are entitled to decide to choose problem-solving solutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Students shall themselves make changes to ideas and develop their own inquiry and discovery activities.

d) Teaching activities must attract students to constructive activities, enhance students' participation in teamwork, and encourage their self-reliance in acquiring and applying new knowledge to problem solving.

- STEM lessons may be organized in a flexible manner and combined with in-class and out-of-class activities provided that teaching objectives of the knowledge included in the program are ensured.

- Teamwork activities are strengthened to develop students’ communication and collaboration competences provided specific tasks and product of each member of the team must be defined.

e) Teaching equipment includes existing, low-cost and easily accessible equipment and technologies.

- The use of existing equipment included in the list of required minimum teaching equipment is prioritized.

- The use of existing, easily accessible, low-cost and safe household and technological materials and tools is strengthened.

- The use of auxiliary digital resources, virtual simulation labs, and software programs which can be easily accessed and used during and after class time is encouraged to help students take initiative in study.

2. STEM extracurricular activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Activities concerning or applying (designing, testing, discussing and modifying/correcting) STEM lessons included in the program are prioritized. Such activities should focus on solving practical social, scientific and technological problems.

- STEM extracurricular activities may be associated with vocational activities in STEM sector in order to support learning activities, make students interested in and get them actively involved in learning activities, and thus provide career orientation for students.

b) STEM extracurricular activities should be diversified and attract students to inquiry, discovery and application of their knowledge to solving of practical social, scientific and technological problems.

- STEM extracurricular activities may be organized in a flexible manner and combined with activities performed in schools (in the form of clubs) and outside schools (actual inquiry and discovery activities).

- Teamwork activities are strengthened to develop students’ communication and collaboration competences provided specific tasks and product of each member of the team must be defined.

3. Scientific and engineering research topics/projects

a) Students who have competences, hobbies and interest in studying and discovering scientific and engineering solutions for dealing with practical problems shall participate in these activities depending on their voluntariness; these students may be found during the school’s provision of STEM lessons and STEM extracurricular activities.

b) Scientific and engineering research topics/projects must be appropriate for students or groups of students in accordance with the Circular No. 38/2012/TT-BGDDT dated November 02, 2012 of the Minister of Education and Training.

IV. Building and performing STEM lessons

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Step 1: Select teaching contents

Lessons must be selected according to the knowledge of a subject program and the natural and social phenomena and processes associated with such knowledge, technological processes or equipment applying such knowledge to reality.

b) Step 2: Define the problem

The problem is defined and assigned to students in such a manner ensuring that, after the problem has been solved, students have also acquired knowledge and skills of a selected subject program or are able to apply their acquired knowledge and skills to lesson building.

c) Step 3: Develop criteria of product/solution for solving the problem

Criteria of the solution/product must be clearly defined for being used as the basis for proposing scientific hypotheses/solutions for solving the problem/designing product.

d) Step 4: Design process of organizing teaching activities

- The process of organizing teaching activities must be designed adopting active teaching approaches and techniques and include activities related to steps of the engineering process. 

- Objectives, contents, the product to be produced by students and organization method of each activity must be clearly designed. Learning activities may be organized in and out of classroom (in school, at home and in community).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Design teaching process

- The process of a STEM lesson shall follow the engineering process of which the steps must not necessarily be followed in order but can be performed at the same time to support each other. Background research may be done at the same time with the solution brainstorming; a model may be developed, tested and evaluated at the same time. During that process, a step is not only the goal but also the prerequisite for taking another step.

- Each STEM lesson may be comprised of the following 5 activities of which activity 4 and activity 5 might be performed in a flexible manner in and out of classroom according to the contents and knowledge of the lesson.

- Objectives, contents, the product to be completed by students and organization method of each activity must be clearly described.

- Contents of activity may include sections containing information as materials and enclosed with orders or requirements of the activity so that students can learn about and process information to solve the problem defined in the activity; the method for organizing the activity is also the teaching method and includes method for organizing each section of the activity contents to help students achieve corresponding objective.

a) Activity 1: Define the problem

A learning task containing the problem will be assigned to students. Students are required to complete some products or solve a problem with the set criteria which require students to use new knowledge of the lesson to brainstorm and work out solution. The criteria of the product are important and mandatory for students to have a thorough grasp of new knowledge to design and explain about their products.

b) Activity 2: Do background research and brainstorm solution

These activities should be organized in such a manner that is appropriate for each student and encourages students to actively perform these activities according to the teacher’s flexible instructions and promote their self-reliance. Students are encouraged to practice self-study and acquire knowledge for developing and designing their products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Students present, explain and protect their designs enclosed with their descriptions (using both new and previous knowledge); teachers shall give opinions, correct and verify descriptions of students to help them have a thorough grasp of new knowledge and continue completing their designs before they are developed and tested. 

d) Activity 4: Develop, test and evaluate the model

Students shall be arranged to develop models according to their designs. Such models will be also tested while being made. Students will be instructed to evaluate their models and make changes to their initial designs so as to ensure the feasibility of their models.

dd) Activity 5: Share and communicate results, and make changes

Students will present their finished products; exchange, discuss and evaluate their products to make necessary changes and complete their designs.

3. Criteria for assessing STEM lessons

STEM lessons will be assessed according to the criteria for analyzing and learning experience from lessons under the Official Dispatch No. 5555/BGDDT-GDTrH dated October 08, 2014.

4. Evaluation of student performance

Performance of students engaged in STEM education will be evaluated according to the Circular No. 58/2011/TT-BGDDT dated December 12, 2011 and other guidelines given by the Ministry of Education and Training.  Students will be evaluated during their performance of learning activities adopting various methods set forth in the Official Dispatch No. 4612/BGDDT-GDTrH dated October 03, 2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministry of Education and Training

a) Provide training documents on application of STEM education to secondary education on http://stem.sesdp2.edu.vn so that education managers and general education institutions may use them as reference and actively provide training for their teachers and education managers.

b) Training documents include videos, illustrated lessons, illustrated lectures, activity requirements and questions used for examining and assessing students, and are developed into lessons which can be published online.

2. Provincial Departments of Education and Training

a) Plan and organize training for teachers and education managers in application of STEM education to secondary education;

b) Instruct District-level Divisions of Education and Training, and general education institutions to develop plans for performance of STEM education; inspect the performance of STEM education by general education institutions under their management;

c) Submit reports to Provincial People's Committees on their plans for performance of STEM education which must be conformable with local conditions so as to contribute to the achievement of the objectives of the general education program in 2018.

3. District-level Divisions of Education and Training

a) Instruct general education institutions to perform STEM education; inspect the performance of STEM education by general education institutions under their management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. General education institutions

a) Develop the plan for performance of STEM education which is included in each school’s educational plan in conformity with actual conditions of the school and relevant province; 

b) Provide teachers and education managers with training in STEM education, development and performance of STEM lessons; skills to organize STEM extracurricular activities and capacity to instruct students to do scientific and engineering research.

c) Organize teaching according to STEM education approaches, and examine and assess students’ performance so as to ensure teaching quality and efficiency.

Provincial Departments of Education and Training are requested to effectively implement these guidelines.  Any difficulties that arise during the implementation of this document should be promptly reported to the Ministry of Education and Training (via Department of Secondary Education)./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Do

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/08/2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.265

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!