Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 283/BGDĐT-GDQP hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 283/BGDĐT-GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 283/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2009, việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự từ Bộ đến các đơn vị tiếp tục có những chuyến biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị đã chú trọng, quan tâm đến công tác quốc phòng, quân sự; Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị hoạt động có nền nếp và hiệu quả đã phát huy được vai trò chức năng làm tham mưu cho lãnh đạo và chỉ huy đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự. Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức về công tác quốc phòng - an ninh được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức tốt việc Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương trong tình hình mới; đánh giá nghiêm túc các nội dung của Nghị định và Chỉ thị, từ đó rút ra được nhiều bài học và các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác quốc phòng trong những năm tiếp theo. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác tổ chức huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở các đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt; đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị cũng như trên địa bàn. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22-12 năm nay cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị trực thuộc Bộ đã có nhiều hoạt động kỷ niệm như: tổ chức gặp mặt; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã tạo được không khí sôi nổi, mang lại nhiều ý nghĩa và có tác dụng giáo dục cao trong các đơn vị và trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong năm qua công tác quốc phòng, quân sự ở một số đơn vị vẫn còn có những mặt còn hạn chế như: việc quán triệt và thực hiện các văn bản, chỉ thị các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về nhiệm vụ quốc phòng chưa cao. Còn một số đơn vị không thực hiện tổng kết Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ và sơ kết Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không tham dự Hội nghị tổng kết cấp Bộ khi Ban Chỉ huy quân sự Bộ triệu tập. Những tồn tại hạn chế đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng công tác quốc phòng, quân sự.

Năm 2010, tình hình thế giới và khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cài cắm, móc nối với các phần tử xấu nhằm kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nói xấu chia rẽ nội bộ; đồng thời tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” nhằm kích động gây rối an ninh - xã hội hòng chống phá Đại hội Đảng các cấp. Tình hình khí hậu, thời tiết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân.

Thực hiện Thông tư số 108/TT-BQP ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ ngành và các địa phương năm 2010; Chỉ lệnh số 39/CL-TM ngày 26/11/2009 về công tác Dân quân tự vệ và công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2010. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của các đơn vị năm 2009; Ban CHQS Bộ yêu cầu Thủ trưởng, Ban CHQS các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chính sau đây:

1. Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự

1.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

1.2. Quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; thực hiện tốt những mục tiêu, quan điểm, các giải pháp cơ bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng GDQP-AN. Làm cho mỗi cán bộ, công nhân viên chức trong ngành trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững các nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh.

1.3. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện thống nhất các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2010.

2. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

2.1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ; rà soát, bổ sung, phân loại các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng theo đúng nội dung, chương trình quy định; chú trọng đối tượng 2 trong cơ quan Bộ và các đơn vị. Các đối tượng khác các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương để tổ chức thực hiện; tích cực đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN; đảm bảo đến hết năm 2010 hoàn thành cơ bản việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

2.2. Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2009 - 2010 ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN. Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học môn học GDQP-AN theo Quyết định số 8412/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2009 Về việc ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp học trung học phổ thông), làm tốt công tác bảo quản và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.

2.3. Các đơn vị thực hiện tốt việc đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng ngắn hạn, dài hạn ghép môn; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng văn bằng 2 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học GDQP-AN nhất là về các kỹ năng quân sự, phương pháp sư phạm; thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng và hiệu quả môn học.

3. Xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên; bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, triển khai xây dựng các kế hoạch bảo đảm cho quốc phòng, quân sự

3.1. Chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; rà soát, sắp xếp, biên chế lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

3.2. Kịp thời kiện toàn và củng cố các Ban CHQS tại các đơn vị theo đúng quy định, bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác quốc phòng, quân sự. Ban CHQS các cấp làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, giữ vững ổn định trong đơn vị; đề xuất việc chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng khu vực phòng thủ theo chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; củng cố quốc phòng, an ninh nhất là trên các địa bàn trọng yếu. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương để làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Ban CHQS, cán bộ tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ bảo đảm số lượng phù hợp, tổ chức chặt chẽ, có khả năng sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3.3. Tham gia đầy đủ các đợt diễn tập khu vực phòng thủ với cơ quan quân sự địa phương; bổ sung, điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; chuẩn bị lực lượng và cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho quốc phòng khi có yêu cầu. Xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng Kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

3.4. Bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở từng cơ quan đơn vị; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

3.5. Thực hiện tốt công tác đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo luật; tổ chức tốt việc chuyển nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên khi bắt đầu nhập học; đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên và hoàn thành nhiệm vụ động viên theo kế hoạch được giao.

3.6. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và đào tạo sĩ quan dự bị từ nam sinh viên tốt nghiệp đại học. Các trường được giao chỉ tiêu cần làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có học lực khá, đủ sức khỏe để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao năm 2010.

4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng

4.1. Thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) ở các đơn vị khi có hướng dẫn của Bộ.

4.2. Tiếp tục nghiên cứu ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2010.

4.3. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, GDQP-AN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo thẩm quyền.

5. Bảo đảm ngân sách, thực hiện chế độ và chính sách về quốc phòng, quân sự

5.1. Ban CHQS các đơn vị tham mưu, đề xuất cho chỉ huy, lãnh đạo đơn vị mình thực hiện tốt việc lập dự toán và bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự theo đúng quy định.

5.2. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng tự vệ và dự bị động viên khi tham gia huấn luyện, diễn tập; làm tốt chính sách hậu phương quân đội và các chế độ, chính sách có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh.

5.3. Thực hiện tốt chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ Ban CHQS, tự vệ; chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Ban CHQS Bộ yêu cầu Thủ trưởng, Ban CHQS các đơn vị triển khai để tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự ở đơn vị mình; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự về Ban CHQS Bộ: báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5/2010) và báo cáo năm (trước ngày 20/11/2010).

Địa chỉ gửi báo cáo:

Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội.

(Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 - Fax: 04.38684158).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng - BQP (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các đồng chí trong Ban CHQS Bộ;
- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 283/BGDĐT-GDQP hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.399
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218