Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Số hiệu: 276/BGDĐT-SEQAP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Người ký: Trần Đình Thuận
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/BGDĐT-SEQAP
V/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tham gia Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Thực hiện các hoạt động thuộc thành phần “Tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu FDS”, từ năm 2010 đến nay, SEQAP đã tổ chức nhiều khóa tập huấn cho giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) các địa phương và nhà trường tham gia Chương trình. Để giám sát và đánh giá kết quả tập huấn, ngoài việc thống kê số lượng các khóa tập huấn đã tổ chức, số người tham gia và số học viên đạt yêu cầu của bài kiểm tra sau mỗi khóa tập huấn, cần thực hiện một phương pháp đánh giá kết quả tập huấn mới - đó là quan sát lớp học. Do đó, Ban Quản lý Chương trình triển khai hoạt động đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học và đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm 2015.

Sau đây là nội dung hướng dẫn thực hiện hoạt động này tại các địa phương.

1. Mục đích của hoạt động quan sát lớp học

- Đánh giá chất lượng các mô đun tập huấn của SEQAP thông qua việc quan sát, thu thập bằng chứng về việc CBQL/GV đã áp dụng mỗi mô đun này vào thực tiễn quản lí và dạy học ở nhà trường.

- Nâng cao năng lực tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của GV.

- Thúc đẩy, động viên CBQL, GV các trường tích cực vận dụng các mô đun đã được SEQAP tập huấn vào thực tiễn.

2. Phạm vi áp dụng triển khai

Phương pháp quan sát lớp học dùng để đánh giá hoạt động tập huấn trong đợt này là 02 mô đun: Dạy học tích cực - Một số kỹ thuật dạy học (mô đun 5); Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng môn Toán và Tiếng Việt (mô đun 9). Hoạt động quan sát lớp học, về nguyên tắc, có thể áp dụng cho tất cả các khối lớp tiểu học, tuy nhiên với mục đích mở rộng dần, đợt đánh giá này chỉ triển khai cho các lớp cuối cấp tiểu học thuộc 20% các trường tiểu học tham gia SEQAP của tỉnh.

3. Bộ công cụ

Bộ công cụ thực hiện phương pháp quan sát lớp học gồm 08 mẫu phiếu dành cho các đối tượng thực hiện và các cấp quản lý tổng hợp (xem Phụ lục từ 1 đến 8 kèm theo).

4. Quy trình tổ chức hoạt động quan sát lớp học

Bước 1: Họp giáo viên toàn trường

- Hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng) phổ biến mục tiêu, nội dung hoạt động quan sát lớp học và giới thiệu Bộ công cụ quan sát lớp học.

- GV tự nghiên cứu mục tiêu, nội dung hoạt động quan sát lớp học và Bộ công cụ quan sát lớp học.

- Thảo luận chung - giải đáp các thắc mắc về hoạt động quan sát lớp học và Bộ công cụ quan sát lớp học

Bước 2: Xác định nhóm giáo viên thực hiện

Hiệu trưởng cùng với tổ/khối trưởng:

- Rà soát danh sách các giáo viên đã được tập huấn về hai mô-đun: Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực và Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng Toán, Tiếng Việt của SEQAP. Chọn khoảng 5 đến 6 giáo viên đang dạy các lớp cuối cấp.

- Chia GV thành các nhóm từ 2-3 người để thực hiện hoạt động quan sát lớp học.

- Thống nhất Kế hoạch triển khai hoạt động quan sát lớp học.

Bước 3: Thực hiện hoạt động quan sát lớp học

Các nhóm GV thực hiện hoạt động quan sát lớp học. Lần lượt từng GV trong nhóm sẽ tiến hành dạy để các GV khác trong nhóm quan sát, đánh giá.

Bước 4: Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quan sát lớp học của trường

- Sau mỗi giờ dạy, GV thực hiện giờ dạy sẽ hoàn thành Phiếu số 1, các GV dự giờ sẽ hoàn thành Phiếu số 2a trong Bộ công cụ quan sát lớp học.

- Sau khi tất cả các GV trong nhóm đã hoàn thành hai Phiếu trên, mỗi nhóm (cả GV dạy và GV dự) sẽ họp để chia sẻ, thống nhất ý kiến quan sát đánh giá của cả nhóm và ghi vào kết quả vào Phiếu số 2b. Gửi cho tổ trưởng các Phiếu số 1 và số 2b.

- Tổ trưởng sẽ:

a) Tổng hợp kết quả đánh giá chung của các GV trong tổ về các mô đun tập huấn và các hỗ trợ sau tập huấn (căn cứ vào Phần II và III trong các Phiếu số 1 của GV trong tổ ) để hoàn thành phiếu số 3a.

b) Căn cứ vào các Phiếu 2b của nhóm GV để hoàn thành các phiếu 3b (mỗi GV dạy sẽ có một Phiếu 3b do tổ trưởng đánh giá, cho điểm). Nộp lại cho hiệu trưởng Phiếu 3a và các Phiếu 3b.

- Hiệu trưởng sẽ: căn cứ vào những phiếu 3a và 3b mà các tổ trưởng gửi để hoàn thành Phiếu số 4 và gửi về Phòng GD&ĐT.

Bước 5: Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quan sát lớp học của Phòng GD&ĐT

- Phòng GD&ĐT: căn cứ vào các báo cáo (Phiếu số 4) của hiệu trưởng các trường gửi nộp, tổng hợp theo Phiếu số 5 và gửi về Sở GD&ĐT.

Bước 6: Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quan sát lớp học của Sở GD&ĐT

- Sở GD&ĐT: căn cứ vào báo cáo (Phiếu số 5) của các Phòng GD&ĐT gửi nộp, tổng hợp kết quả theo Phiếu số 6 và gửi về Ban Quản lý SEQAP TW.

5. Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học tại địa phương

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Cử đại diện tham dự tập huấn về Đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Ban Quản lý SEQAP TW tổ chức (theo Thông báo triệu tập). Hoạt động này dự kiến được tổ chức trước ngày 20/9/2015.

b) Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT chọn khoảng 20% số trường tiểu học tham gia SEQAP của tỉnh để thực hiện việc đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học và thông báo Kế hoạch tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức về nội dung này cho đối tượng là đại diện phòng GD&ĐT và hiệu trưởng các trường tham gia. Thời hạn thực hiện: trước ngày 30/9/2015.

c) Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho CBQL phòng GD&ĐT và hiệu trưởng các trường SEQAP được chọn để thực hiện việc đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học trước ngày 10/10/2015.

d) Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc các Phòng GD&ĐT và các trường được chọn triển khai thực hiện đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học; tổng hợp Báo cáo theo Phiếu số 6 và gửi về Ban Quản lý SEQAP TW trước ngày 30/11/2015.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Chọn, lập danh sách các trường tiểu học SEQAP của huyện tham gia thực hiện việc đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học; lập danh sách CBQL phòng GD&ĐT và các hiệu trưởng sẽ tham gia tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức về đánh giá tập huấn qua quan sát lớp học; gửi hai danh sách trên về Sở GD&ĐT trước ngày 30/9/2015.

b) Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các CBQL, hiệu trưởng được cử đi tập huấn về đánh giá tập huấn qua quan sát lớp học do Sở GD&ĐT tổ chức.

c) Căn cứ Kế hoạch chung của Sở GD&ĐT, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc các trường được chọn triển khai thực hiện đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học tại địa phương; tổng hợp Báo cáo theo mẫu Phiếu số 5 và gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/11/2015.

- Trường tiểu học SEQAP được chọn tham gia đánh giá:

Triển khai thực hiện các bước từ 1 đến 4 trong mục 4 (Quy trình tổ chức hoạt động quan sát lớp học) của Công văn này; tổng hợp Báo cáo theo Phiếu số 4 và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/11/2015.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí dành cho hoạt động đào tạo - hội thảo (0333) được cấp năm 2015 (bao gồm kinh phí của các năm trước chuyển sang) hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác được địa phương huy động.

Ban Quản lý Chương trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tham gia SEQAP quan tâm chỉ đạo thực hiện và báo cáo theo lịch biểu đã nói ở trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với ông Trương Đình Mậu, Tư vấn về ĐT- BD của Chương trình, qua số máy điện thoại: 0975535339 hoặc 0439785450.

Trân trọng./.

 


Nơi gửi:
-
TT Nguyễn Vinh Hiển để b/c;
-
Như kính gửi để t/h;
-
Tư vấn vùng về FDS để t/h;
-
Bộ phận VP; ĐT-BD; FDS; TC để t/h;
-
Lưu VT.

PHÓ VỤ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC BQL CHƯƠNG TRÌNH
Trần Đình Thuận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168