Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2386/TCT-CS về việc hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2386/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2386/TCT-CS
V/v hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: UBND tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn số 371/UBND-TH ngày 19/2/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 104 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 quy định: Các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục là các khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại điểm 2.8 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi sau không được tính vào chi phí hợp lý: “Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này, không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm:...Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục...

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer – là Quỹ học bổng do UBND tỉnh Gia Lai thành lập để tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên của tỉnh thuộc các cơ sở giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục, nếu có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục theo hướng dẫn tại điểm 2.8b Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên với đại diện cho đơn vị được tài trợ là đại diện hợp pháp của Quỹ thì khoản đóng góp của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai quản lý chặt chẽ Quỹ học bổng này, đảm bảo sử dụng đúng mục đích là tài trợ cho giáo dục, không sử dụng cho mục đích khác.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Gia Lai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2386/TCT-CS về việc hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112