Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2198/BGDĐT-GDTC 2020 thực trạng tổ chức dạy hoạt động Bóng đá trong trường học

Số hiệu: 2198/BGDĐT-GDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Văn Lam
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/BGDĐT-GDTC
V/v khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm.

Theo công văn số 702/TCTDTT-TTTTCII ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc Khảo sát, thu thập dữ liệu xây dựng Đề án phát triển Bóng đá phong trào Việt Nam. Nhằm tạo cơ chế, chính sách và định hướng phát triển Bóng đá phong trào nói chung và Bóng đá học đường nói riêng trong cả nước; thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Thể chất và hoạt động Thể thao trong trường học.

Để có cơ sở xây dựng Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về thực hiện Bóng đá học đường tại các cơ sở Giáo dục trên cả nước về các lĩnh vực: cơ sở vật chất, nguồn nhân lực (giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên), hệ thống đào tạo và thi đấu, tình hình tài chính đầu tư cho Bóng đá học đường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm, phối hợp đánh giá thực trạng và cung cấp các thông tin dữ liệu về Bóng đá hoạt động tại địa phương tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 (theo các mẫu gửi kèm).

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Thể chất) số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: cktho@moet.gov.vn, ĐT: 0913197581 (ông Cao Khả Thọ, Chuyên viên Vụ Giáo dục Thể chất) trước ngày 10/7/2020 để tổng hợp báo cáo.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- TT. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- VT. Nguyễn Thanh Đề (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Lam

 

- Đơn vị báo cáo: …………………………………….

- Số điện thoại liên hệ: ………………………………..

PHIU KHẢO SÁT, THNG KÊ

THỰC TRẠNG T CHC DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG BÓNG ĐÁ TRONG TRƯỜNG HỌC
(Tính đến 30/6/2020)

Mẫu phiếu dành cho: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU THỰC HIỆN DẠY VÀ HỌC MÔN BÓNG ĐÁ TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Tính đến 30/6/2020)

TT

CP HỌC

Tổng số trường

Tổng số lớp

Tng số học sinh

Số trường có tổ chức dạy và học môn bóng đá

Số tiết môn bóng đá được dạy trong nhà trường/tuần (tính TB chung các khối)

Số trường có câu lạc bộ bóng đá HS

Số học sinh tham gia tập luyện tại câu lạc Bộ

Thời gian hoạt động của câu lạc bộ/tuần (tính giờ)

1

Trường Tiểu hc

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường có nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TỔNG SỐ HOẠT ĐỘNG BÓNG ĐÁ (Giải thi đấu) DO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ THAM GIA DÀNH CHO CÁN BỘ, HỌC SINH TRONG NĂM 2019-2020

TT

CÁC CẤP TỔ CHỨC

TNG SỐ CÁC GII BÓNG ĐÁ DO ĐƠN V TCHỨC

SỐ LẦN THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ DO BỘ NGÀNH TỔ CHỨC

Cho CBGV

Cho HS

Cho CBGV

Cho HS

1

Cấp Sở

 

 

 

 

2

Cp Phòng GD&ĐT

 

 

3

Cấp trưng

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

III. TỔNG SỐ CÁN BỘ GIÁO VIÊN GDTC ĐƯỢC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VỀ MÔN BÓNG ĐÁ

(Tính đến 30/6/2020)

TT

CÁC TRƯỜNG

TS GV GDTC hiện nay (2020)

Trình độ

TỔNG SỐ GIÁO VIÊN GDTC ĐƯỢC BỒI DƯỠNG

Tổng số HLV tham gia HL tại câu lạc bộ
(không tính giáo viên cơ hữu của nhà trường)

Tiến

Thạc

Đi học

Trình độ khác

Cấp b

Cấp sở

Cấp Huyện (quận)

Cp trường

TNG S

1

Trường Tiểu hc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường có nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TỔNG SỐ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG BÓNG ĐÁ TRONG TRƯỜNG HỌC
(Tính đến 30/6/2020)

TT

CÁC TRƯỜNG THUỘC TNH

SỐ LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG

Tổng kinh phí dành cho hoạt động Bóng đá hàng năm/trường

Tổng số nhà tập, Nhà Đa năng (có thể tập luyện BĐ 5 người)

Tổng số Sân tập (có thể tập luyện BĐ 5 người)

Tổng số Sân tập (có thể tập luyện BĐ 7 người)

Tổng số Sân tập (có thể tập luyện BĐ 11 người)

Tổng số quả bóng hiện có trong nhà (2020)

Từ ngân sách nhà nước cấp

Từ nguồn xã hội hóa

1

Trường Tiểu hc

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường THCS

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường có nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................., ngày …. tháng …. năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2198/BGDĐT-GDTC ngày 19/06/2020 về khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.111

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!