Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2113/UBND-KGVX 2021 phòng chống COVID 19 trong kỳ tuyển sinh đại học Hà Nội

Số hiệu: 2113/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 05/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/UBND-KGVX
V/v đảm bảo an toàn công tác phòng, chng dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học;
- Các cơ sở đào tạo cao đẳng; cao đẳng nghề.
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao tại một số địa phương, số lượng người thường xuyên di chuyển giao thương qua các địa phương còn các ổ dịch lưu hành, tiềm n nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi trở lại Hà Nội. Quán triệt kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021; kết luận của Ban Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 381-TB/TU ngày 23/6/2021; để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, đảm bảo công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế, UBND Thành phố đề nghị các đại học, học viện, trường đại học; các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; Các cơ sở đào tạo cao đng; Cao đẳng nghề (gọi chung là cơ sở đào tạo); yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung như sau:

I. Đối với các cơ s đào tạo trên địa bàn Thành phố

1. Nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để triển khai tổ chức Kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng (gọi tắt là kỳ thi tuyển sinh). Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn và tổ chức tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của Ngành y tế.

2. Tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức kỳ thi tuyển sinh, thông tin yêu cầu các thí sinh, phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ tuyển sinh thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” và các quy định về phòng chng dịch bệnh của Bộ Y tế, hạn chế đi đến những nơi không thật cần thiết.

3. Khuyến khích các trường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyn sinh (nhận hồ sơ của các thí sinh trực tuyến), đảm bảo giãn cách trong công tác tuyn sinh, chia thời gian tuyn sinh nộp hồ sơ, nhập học theo các đợt đhạn chế tập trung đông người.

Lưu ý: Đối với các Cơ sở đào tạo có thủ tục sơ tuyển; các cơ sở đào tạo có tổ chức thi đánh giá năng lực hoặc có môn thi năng khiếu, nghệ thuật, thdục thể thao...thí sinh phải tập trung tại cơ sở đào tạo để dự thi hoặc sơ tuyển thì công tác phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tuyn sinh phải thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số: 9728/HDLN: YT-GDĐT ngày 25/6/2021 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo (có văn bản gửi kèm).

4. Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức vệ sinh, khử khun toàn bộ địa điểm tổ chức tuyn sinh, chuẩn bị vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng quy định. Chuẩn bị tối thiểu 01 phòng thi dự phòng, 01 phòng cách ly đsử dụng trong tình huống phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác.

- Chuẩn bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, khăn giấy sạch, nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khu trang, dung dịch sát khuẩn; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Trong trường hợp ở vị trí không bố trí được nguồn nước thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh có nồng độ cồn tối thiểu 60%.

5. Đề nghị các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết công tác phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi tuyn sinh (dự kiến thời gian, quy mô, cách thức tổ chức; dự kiến s lượng học sinh từ các tỉnh, thành phố khác tham dự, phương án đảm bảo phòng chng dịch COVID-19 đối với các thí sinh này, tổ chức din tập công tác phòng chống dịch COVID-19 và phương án ứng phó với những tình huống phát sinh tại tất cả các điểm thi....) hoàn thành trước ít nht 15 ngày tính đến ngày tổ chức kỳ thi tuyn sinh gửi UBND quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương nơi cơ sở đào tạo hoạt động đxem xét phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

II. Các S, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

1. Giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố, các đơn vị liên quan:

- Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh và đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19. Rà soát danh sách các cơ sở đào tạo trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở đào tạo gửi kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong kỳ thi tuyển sinh năm 2021 của các đơn vị. Phê duyệt kế hoạch, kịch bản chi tiết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

- Có kế hoạch phối hợp kiểm tra thực địa đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tuyển sinh (như công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ tăng cường nhân viên y tế...). Đề nghị các cơ sở đào tạo hoàn thành công tác diễn tập tổ chức thi ít nhất 03 ngày trước khi Kỳ thi tuyển sinh bắt đầu

- Tổng hợp báo cáo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh năm 2021 của các cơ sở đào tạo gửi về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục thống kê các trường có Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyn sinh riêng, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/7/2021.

UBND Thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Đồng chí B
í thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các đồng chí Phó Bí t
hư Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Chủ tịch UBN
D Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đảng ủy khối các trư
ng Đại học, cao đẳng HN;
- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

các phòng: KGVX, ĐT, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2113/UBND-KGVX ngày 05/07/2021 về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


826

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!