Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1943/BGDĐT-KHTC năm 2015 về triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1943/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1943/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014 - 2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2014-2015 một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online).

Sau khi tập huấn và triển khai kỳ báo cáo đầu năm học 2014-2015 theo mô hình online, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6071/BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 về việc báo cáo kết quả triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục gửi các tỉnh. Tính đến tháng 4/2015 đã có 58 tỉnh đưa thành công số liệu lên hệ thống, nhiều sở đã cấp tài khoản đến lãnh đạo và các chuyên viên để sử dụng thống nhất số liệu toàn ngành. Hiện tại, Vụ Kế hoạch-Tài chính đã cập nhật số liệu thống kê năm học 2013-2014 và 2014-2015 vào hệ thống và cấp tài khoản sử dụng đến lãnh đạo Bộ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc. Hệ thống được người sử dụng đánh giá tốt, thân thiện, dễ sử dụng và có hiệu quả trong quản lý giáo dục.

Hiện vẫn còn 05 Sở chưa nhập đầy đủ số liệu vào hệ thống là: Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương; đề nghị lãnh đạo sở quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm các nội dung đã nêu tại Công văn số 6071/BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Một số sở có sự nhầm lẫn giữa trường có lớp nhô và trường liên cấp, thay đổi các thông tin về trường khi đã nộp dữ liệu lên cấp trên, dẫn đến số liệu tổng hợp thiếu chính xác, cần rà soát và rút kinh nghiệm để chuẩn hóa số liệu trong kỳ cuối năm học 2014-2015.

2. Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015:

2.1. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của tỉnh nhập số liệu vào hệ thống EMIS online theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Tổng hợp số liệu thống kê kỳ cuối năm học 2014-2015 theo các biểu mẫu ban hành tại Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rà soát sự tăng giảm của số liệu so với báo cáo kỳ đầu năm học 2014-2015 và khẳng định sự tăng giảm đó ở cột tăng/giảm theo quy ước.

2.2. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 30/6/2015. Riêng báo cáo tốt nghiệp Trung học phổ thông nộp sau 30 ngày tính từ ngày thi.

2.3. Báo cáo thống kê gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:

- Các báo cáo thống kê theo đúng biểu mẫu đã ban hành khớp với số liệu trên hệ thống EMIS online và có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.

- Báo cáo mạng lưới trường lớp, học sinh, giáo viên theo huyện (sử dụng chức năng xuất dữ liệu theo biểu tại hệ thống EMIS online).

Báo cáo gửi về địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04-38683247, Fax: 04-36230740; email: thongkegd@moet.edu.vn.

Đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện báo cáo đúng thời gian và yêu cầu quy định tại Công văn này.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Tập đoàn Viettel (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1943/BGDĐT-KHTC năm 2015 về triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49