Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1519/QLCL-QLVBCC năm 2019 về thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành

Số hiệu: 1519/QLCL-QLVBCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng Người ký: Mai Văn Trinh
Ngày ban hành: 05/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1519/QLCL-QLVBCC
V/v thm định điều kiện tchức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc các đại học, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đng sư phạm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; Công văn số 4873/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, Cục Quản lý chất lượng đề nghị giám đốc các sở GDĐT, giám đốc các đại học, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đng sư phạm thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên

a) Chỉ đạo các trung tâm dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT bãi bỏ các quy định về kim tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kim tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT);

b) Kim tra, giám sát các khóa đào tạo đã và đang tổ chức trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 nhằm đảm bảo việc cấp chng chỉ theo đúng quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT. Báo cáo cụ thể số lượng học viên đã và đang được bồi dưỡng, dự kiến cấp chứng chỉ về Bộ.

2. Đối với việc sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

a) Tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức sát hạch và cp chng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch. Đặc biệt lưu ý các điều kiện về tính pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự, ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi trắc nghiệm, công tác tổ chức, quản lý thi, hồ sơ quản lý cấp phát chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ GDĐT và Bộ Thông tin - Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Thông tư liên tịch số 17);

b) Dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ các trung tâm không đảm bảo điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 17; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Công bố công khai các trung tâm đủ điều kiện sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên trang thông tin điện tử của sở GDĐT, cơ sở giáo dục;

d) Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, thẩm định, rà soát công tác tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT và lập danh sách các trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng theo Mu tại Phụ lục Công văn này) đđăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Báo cáo đề nghị gửi theo địa chỉ: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; file báo cáo và danh mục (lập trên Excel) gửi vào địa chỉ thư điện tử: phongqlvbcc@moet.gov.vn, trước ngày trước ngày 25 tháng 12 năm 2019. Nếu cần thêm thông tin đề nghị liên hệ số điện thoại: 024.3218.1438.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Lưu: VT, QLVBCC.

CỤC TRƯỞNG
Mai Văn Trinh

 

PHỤ LỤC.

BIỂU MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số
1519/QLCL-VBCC ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng)

TÊN ĐƠN VỊ
-------

 

 

 

 

DANH SÁCH

Các trung tâm tchức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ƯDCNTT
(Kèm theo Báo cáo số.......ngày    tháng    năm 2019 của…..)

STT

Tên trung tâm

Đơn vị chủ quản

Địa chỉ, điện thoại

Số lượng chứng chỉ đã cấp năm 2019

Tình trạng hoạt động

Văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Ghi chú

Ngoại ngữ A

Ngoại ngữ B

Ngoại ngữ C

CNTT cơ bản

CNTT nâng cao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Trung tâm ngoại ngữ tin học ABC

Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục DEF

Số 2, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D: ĐT: 0xxxxxx

200

300

100

50

70

Đang hoạt động

370/SGDDT- GDTX ngày 17/01/2017

Tiếng Anh

 

 

 

 

30

40

10

 

 

 

 

Tiếng Hàn

 

 

 

 

50

30

20

 

 

 

 

Tiếng Trung

2

Trung tâm CNTT XYZ

 

 

 

 

 

 

Tạm đình ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của trung tâm

Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của trung tâm

Các cột 5, 6, 7: Ghi rõ số liệu chứng chcủa từng loại ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh

Cột 10: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện

Cột 11: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1519/QLCL-QLVBCC năm 2019 về thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.400

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171