Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2844/LĐTBXH-PC 2021 vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Số hiệu: 2844/LDTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 25/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2844/LĐTBXH-PC
V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong
việc thực hiện chính sách

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 4245/LĐTBXH-CSLĐ ngày 03/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc kiến nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của địa phương, doanh nghiệp được phép hoạt động khi đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” và “doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải tạm dừng sản xuất”. Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” nhưng có một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu “3 tại chỗ” của doanh nghiệp thì những trường hợp này hai bên người lao động và doanh nghiệp thống nhất để xác định theo một trong các cách sau:

- Doanh nghiệp cho người lao động ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo chương V (Điều 17 đến Điều 20) của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 (sau đây gọi là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

- Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động theo điểm h Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động, như: thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động; thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động;...

2. Theo quy định của địa phương, doanh nghiệp được phép hoạt động khi đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” và “doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải tạm dừng sản xuất”, thì:

- Với những doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện “3 tại chỗ” và phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện quy định đó của địa phương được xem là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 để được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

- Với những doanh nghiệp nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng ngun vật liệu, xuất hàng buộc phải tạm dừng hoạt động có thể được xem là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 để được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Trong thực tiễn, tùy thuộc vào công tác chỉ đạo chống dịch của mỗi địa phương là tương đối khác nhau theo đặc thù riêng nên cần phải có cách hiểu linh hoạt và phải được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả nhất với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn.

3. Quy định “người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Khoản 1 Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được hiểu là nơi làm việc và/hoặc nơi cư trú của người lao động trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả “giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ” hoặc nằm trong “vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid 19”.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, việc hiểu và áp dụng các chính sách ở mỗi địa phương cần được thực hiện sáng tạo, linh hoạt và chủ động, nhằm đảm bảo phù hợp với công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở mỗi địa phương và hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Bộ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghip trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để b/c);
- Lưu: VT, VPC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Bình

MINISTRY OF LABOR - WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 2844/LDTBXH-PC
On difficulties in policy implementation

Hanoi, August 25, 2021

 

To: Department of Labor – War Invalids and Social Affairs of Dong Nai Province

In response to Official Dispatch No. 4245/LDTBXH-CSLD dated August 3, 2021 of Department of Labor – War Invalids and Social Affairs of Dong Nai Province on difficulties in policy implementation, Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs gives its opinions hereunder:

1. As per local regulations, enterprises are allowed to operate once they satisfy “3 on-the-spot” principle and “enterprises that fail to satisfy must suspend operation”. For enterprises organizing operation according to “3 on-the-spot” principle where several workers do not agree with accommodation solutions which satisfy “3 on-the-spot” principle of the enterprises, workers and enterprises shall agree with any of the following solutions:

- Enterprises allow workers to suspend working and pay workers with employment suspension pay as per Clause 3 Article 99 of the Labor Code. In this case, workers shall benefit from employment suspension policies when they satisfy all requirements under Chapter V (Article 17 through Article 20) of Decision No. 23/2021/QD-TTg dated July 7, 2021 of Prime Minister.

- Enterprises agree with workers to allow workers to delay employment contracts as per Point h Clause 1 Article 30 of the Labor Code or both parties agree on temporary non-paid leave as per Clause 3 Article 115 of the Labor Code.

- Other cases according to labor laws namely: agreement on termination of employment contract according to Clause 3 Article 34 of the Labor Code; implementation of unilateral termination of employment contract with workers according to Point c Clause 1 Article 36 of the Labor Code, etc.

2. As per local regulations where enterprises are allowed to operate once they satisfy “3 on-the-spot” principle and “enterprises that fail to satisfy must suspend operation”:

- Enterprises that fail to satisfy “3 on-the-spot” principle and must suspend operation during implementation of abovementioned local regulations shall be considered to be under suspension of operation at request of competent authority for COVID-19 epidemic management in order to receive benefits under Article 13 of Decision No. 23/2021/QD-TTg.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In reality, since epidemic management works of each administrative division relatively differs from one another, epidemic management work must be understood on a flexible basis and implemented in the simplest and most effective manner in order to provide the best support for enterprises and workers in hardships.

3. The “workers required to undergo medical quarantine or staying in quarantined areas at request of competent authority” regulation under Clause 1 Article 17 of Decision No. 23/2021/QD-TTg is understood to be when workplaces and/or residence of workers are situated within areas quarantined at request of competent authority, including “social distancing as per Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020 of Prime Minister” or situated within “areas under medical quarantine for COVID-19 epidemic management”.

Due to complicated and unpredictable nature of the epidemic, policies must be understood and applied in each administrative division on a creative, flexible, and active basis to meet epidemic management affairs in each administrative division and support must be implemented quickly and adequately for local workers and beneficiaries.

The Ministry hereby requests Department of Labor – War Invalids and Social Affairs to direct implementation as per guidelines to assist the general public and enterprises during implementation of the Resolution./.

 

 

PP. MINISTER
DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
Nguyen Van Binh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2844/LDTBXH-PC dated August 25, 2021 on difficulties in policy implementation

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.162

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!