Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2679/BTC-QLG 2019 áp dụng văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp

Số hiệu: 2679/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2679/BTC-QLG
V/v áp dụng một số văn bn hướng dn xác định giá trị doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Tng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp thẩm định g

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 là một bước tiến quan trọng, làm tiền đề cho việc xác định giá trị doanh nghiệp nói chung Việt Nam hiện nay. Nhằm thực hiện đúng các quy định của nhà nước, đng thời nâng cao chất lượng công tác xác định giá trị doanh nghiệp nói chung, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phn hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước nói riêng; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật chuyên ngành về xác định định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyn doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vn điều lệ thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, ngoài việc phải áp dụng phương pháp tài sản quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 nêu trên, các đơn vị tư vn cần phải áp dụng các phương pháp khác quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 để đảm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa.

2. Xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thực hiện đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xác định giá trị phần vốn nhà nước phục vụ mục đích chuyển nhượng vốn nhà nước (Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản , sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; và các văn bản hướng dẫn thi hành v.v...

Đồng thời, trong quá trình thực hiện, các đơn vị tư vấn cần xác định lại giá trị doanh nghiệp, vận dụng Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam s 12 về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 để đảm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của giá trị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xác định được giá trị thị trường ca phần vốn p của nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Xác định giá trị doanh nghiệp không có vốn nhà nước.

Các đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 để đm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của gtrị doanh nghiệp.

Đồng thời cần áp dụng các phương pháp và cách tiếp cận tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam: Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04; Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07; Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10; Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11: Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá s 13.

Người đại diện theo pháp luật, Tng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có trách nhiệm phổ biến nội dung nêu trên đến thẩm định viên về giá và cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp. Trách nhiệm chính đối với các sai sót, vi phạm trong công tác xác định giá trị doanh nghiệp nói chung thuộc về Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá thực hiện.

Trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định giá, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị tư vấn có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP
;
- KTNN;
- Website BTC;
- Cục TCDN; GSKT&KT;
- Vụ PC: TCNH; Thanh tra Bộ
;
- Lưu: VT, QLG (03b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2679/BTC-QLG
Re: application of certain documents on enterprise valuation

Hanoi, March 11, 2019

 

To: General Directors (Directors) of valuation enterprises

Vietnam’s Valuation Standard 12 promulgated together with Circular No. 122/2017/TT-BTC is an important step towards valuation of enterprises in Vietnam. For the purposes of compliance with law, improvement of quality of enterprise valuation in general and enterprise valuation serving equitization and withdrawal of state capital from state-invested enterprises, the Ministry of Finance hereby provides the following guidance:

1. Enterprise valuation serving equitization of state-owned enterprises

Regulations on enterprise valuation serving equitization of state-owned enterprises in the Government's Decree No. 126/2017/ND-CP on equitization of state-owned enterprise and wholly state-owned single-member limited liability companies and its instructional documents shall be complied with.

During the process of enterprise valuation, apart from the asset-based method in Decree No. 126/2017/ND-CP, valuating units must apply other methods in Vietnam’s Valuation Standard 12 promulgated together with Circular No. 122/2017/TT-BTC in order to accurately determine the market value of the equitized state-owned enterprise.

2. Enterprise valuation serving withdrawal of state capital from state-invested enterprises.

Legislative documents on determination of state capital serving transfer of state capital (the Government's Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on investment of state capital in enterprises, management and use of capital and assets in enterprises; the Government's Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 08, 2018 on amendments to Decree No. 91/2015/ND-CP; and their instructional documents) shall be complied with.

During the process of enterprise valuation, valuating units must revaluate the enterprise by applying Vietnam’s Valuation Standard 12 promulgated together with Circular No. 122/2017/TT-BTC in order to accurately determine the market value of the enterprise. This is the basis for determination of the market value of state capital in the enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Methods and approaches in the following documents shall be applied: Circular No. 158/2014/TT-BTC promulgating Vietnam’s Valuation Standards No. 01, 02, 03 and 04; Circular No. 28/2015/TT-BTC promulgating Vietnam’s Valuation Standards No. 05, 06 and 07; Circular No. 126/2015/TT-BTC promulgating Vietnam’s Valuation Standards No. 08, 09 and 10; Circular No. 145/2016/TT-BTC promulgating Vietnam’s  Valuation Standard No. 11; Circular No. 06/2014/TT-BTC promulgating Vietnam’s Valuation Standard No. 13.

Legal representatives, General Directors (Directors) of valuation enterprises shall disseminate the content of this document among their valuators and employees. The legal representatives, General Directors (Directors) and valuators are responsible for performance of enterprise valuation tasks.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for instructions./.

 

 

ON BEHALF OF THE MINISTER
DIRECTOR OF PRICE CONTROL AUTHORITY
Nguyen Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2679/BTC-QLG dated March 11, 2019 application of certain documents on enterprise valuation

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!