Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8877/BTC-TCDN 2019 về việc thù lao của đại diện vốn nhà nước

Số hiệu: 8877/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Quyết Tiến
Ngày ban hành: 05/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8877/BTC-TCDN
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.
(2-4 Lưu Văn Lang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6216VPCP-ĐMDN ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) về việc thù lao của đại diện vốn nhà nước để Bộ Tài chính xem xét, xử lý, trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Về nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành là Công ty có 40% vốn điều lệ là vốn của doanh nghiệp nhà nước và có một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là người đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại Công ty. Hiện nay, theo quy định của Công ty, hằng tháng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước sẽ nhận được một khoản thù lao nhất định. Tuy nhiên, Công ty đang gặp một số vướng mắc trong việc xác định chủ thể thụ hưởng đối với số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là người đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, Công ty muốn hỏi, số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát của người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước sẽ do chủ thể nào thụ hưởng là doanh nghiệp nhà nước hay chính người đại diện vốn đó.

Nội dung trả lời:

Việc cử người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, cụ thể:

- Tại Khoản 5 Điều 3 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

………………..

5. Người đại diện phần vn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ tại ng ty cphần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là người đại diện phần vn của doanh nghiệp) là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đi với phần vn ca doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn”.

2. Tại Điều 47 quy định:

“Điều 47. Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

1……… Việc cử người đại diện phải thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện.

……….

3. Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp chuyên trách tham gia làm người đại diện tại một doanh nghiệp.

4. Người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách có thể tham gia làm người đại diện phần vốn nhà nước tại không quá ba doanh nghiệp. Số lượng người đại diện không chuyên trách tại một doanh nghiệp không quá 30% số lượng thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp không chuyên trách có thể tham gia làm người đại diện tại một hoặc một số doanh nghiệp theo quy định tại điều lệ của doanh nghiệp”.

3. Tại Điều 50 quy định:

“Điều 50. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

1. Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp chuyên trách tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác do công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chi trả.

2. Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp không chuyên trách tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác như sau:

a) Thù lao do công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chi trả;

b) Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chi trả”.

Bộ Tài chính đề nghị Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCDN (9b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Đặng Quyết Tiến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8877/BTC-TCDN ngày 05/08/2019 thù lao của đại diện vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.818

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!