Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 81742/CT-TTHT 2018 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp di chuyển dự án đầu tư Hà Nội

Số hiệu: 81742/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81742/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN sau khi di chuyển dự án đầu tư gắn với trụ sở sang tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội
(Đ/c: Lô C2-1, Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đng, quận Long Biên, TP Hà Nội)
MST: 0102190159

Trả lời công văn số 20181121/CV-HW ngày 29/11/2018 của Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư “Nhà máy mở rộng sản xuất các loại sản phẩm phục vụ cho sức khỏe và vệ sinh cao cấp để xuất khẩu” tại tỉnh Bắc Ninh

Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo công ty biết và thực hiện.

(2) Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư ti Bắc Ninh sau khi công ty di chuyển toàn b nhà máy, trụ sở tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư sang Khu công nghiệp Đi Đồng- Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, quy định về trách nhiệm của người nộp thuế khi thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:

“2. Trường hợp có sự thay đi trụ sở của người nộp thuế dn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khu trừ hết đ làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế; trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải hộp tại cơ quan thuế chuyển đến.”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, quy định:

“Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư s 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp h sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhp doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trc tiếp.

…"

- Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5... c) Đi với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư ln đu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có s thay đi giấy chứng nhn đăng ký doanh nghiệp hoc giấy chứng nhn đu tư nhưng s thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kin ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tc được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoc ưu đãi theo din đầu tư mở rng nếu đáp ứng điều kin ưu đãi theo quy đnh.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội đang thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất gắn với trụ sở tại Khu công nghiệp Hà Nội- Đài Tư, đến tháng 12 năm 2018 theo kế hoạch công ty sẽ chuyn toàn bộ nhà máy, trụ sở tại Hà Nội về Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, tỉnh Bc Ninh, không còn hoạt động tại Hà Nội thì công ty thực hiện kê khai thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh theo quy định, về ưu đãi thuế tại Bắc Ninh, đề nghị Công ty căn cứ theo quy định của pháp luật và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bc Ninh đ được hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của công ty tại địa bàn mới.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng kiểm
tra thuế số 1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 81742/CT-TTHT ngày 13/12/2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi di chuyển dự án đầu tư gắn với trụ sở sang tỉnh Bắc Ninh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!