Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8086/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8086/BTC-TCDN
V/v đôn đốc nộp tiền về Quỹ hỗ tr sp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

nh gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy
ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Quy chế qun lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định s 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Th tướng Chính ph;

Căn cứ ý kiến ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 61/VPCP-KTTH ngày 04/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc b sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 ca Th tướng Chính phủ về việc bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nh và vừa và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và ý kiến ch đạo của Phó Thủ tướng Chính ph Vũ Văn Ninh tại công văn số 29/VPCP-KTTH ngày 05/01/2013 của Văn phòng Chính phủ v việc thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; công văn s 5564/VPCP-KTTH ngày 09/7/2013 của Văn phòng Chính phủ v việc xử lý khoán chậm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và Quỹ h trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Bộ Tài chính đã có các công văn số 1102/BTC-TCDN ngày 21/01/2013 v việc b sung vốn điều l đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; công văn s 42/BTC-TCDN ngày 21/01/2013 về việc qun lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát trin doanh nghiệp; công văn số 10753/BTC-TCDN ngày 14/8/2013 v việc để lại nguồn thu từ c phần hóa doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ bo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước; công văn số 11603/BTC-TCDN ngày 30/8/2013 về việc xử lý khoản chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát trin doanh nghiệp và Quỹ Hỗ trợ sp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Đ thực hiện nghiêm túc ý kiến ch đạo của Th tướng Chính phủ và Phó Th tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Ch đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và hướng dn ca Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên.

2. Khẩn trương quyết toán và nộp toàn bộ tiền về Quỹ h trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (đối với nhng địa phương còn giữ lại tin thu từ c phần hóa, sp xếp doanh nghiệp nhà nước) theo tài khoản sau:

Tên tài khoản: Tng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước

Số tài khoản: 102010000676669

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

3. Chỉ đạo các doanh nghiệp còn nợ tiền thu từ c phần hóa và c tức được chia theo vốn nhà nước (bao gồm c lãi chậm nộp nếu có) khn trương nộp ngay về Quh trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo tài khoản nêu trên.

4. Có văn bản thông báo tình hình thực hiện cho Bộ Tài chính và Tng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước biết đế tổng hợp, theo dõi theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
TCT Đu tư và Kinh doanh VNN;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8086/BTC-TCDN ngày 18/06/2014 đôn đốc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249