Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 797/LĐTBXH-BHXH 2020 tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất doanh nghiệp gặp khó khăn

Số hiệu: 797/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 09/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/LĐTBXH-BHXH
V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 01 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19) gây ra. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch… Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính địa phương hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và giải quyết đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.

3. Trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, định kỳ hằng tháng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc xin phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo hiểm xã hội) bằng văn bản hoặc qua hòm thư điện tử vubhxh@molisa.gov.vn hoặc số điện thoại 024.38.267.133./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và CN Việt Nam;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, PC, QHLĐTL, VL, ATLĐ;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 797/LDTBXH-BHXH
Re. providing instructions about temporary suspension of contributions to the pension fund and death benefit fund with regard to enterprises in difficult situations due to COVID-19

Hanoi, March 9, 2020

 

To:

- Ministries, Ministry-level agencies, Governmental bodies;
- People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities;
- Vietnam Social Security.

On February 1, 2020, the Prime Minister issued the Decision No. 173/QD-TTg regarding the national declaration of the severe acute respiratory syndrome caused by a novel strain of coronavirus (COVID-19). At the present time, the complicated developments of the COVID-19 outbreak occurring nationwide and overseas causes adverse impacts on production and business activities of enterprises, especially those stricken with decreases in supplies of input materials, product consumption markets and temporary reduction in their manpower due to mandatory quarantine requirements, etc. During the period from the onset of pandemic outbreak to the time of Prime Minister’s decision on national declaration of termination of the pandemic outbreak, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, by this document, makes the following requests:

1. Ministries, Ministry-level agencies, Governmental bodies, People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall, within their respective competence, instruct that, if any enterprise facing difficulties due to COVID-19 meets stated eligibility requirements, they will be entitled to temporary suspension of payment of contributions to the pension and death benefit fund for the maximum period of 12 months as provided in clause 1 of Article 88 in the Law on Social Security, Article 16 in the Government’s Decree No. 115/2015/ND-CP dated November 11, 2015, elaborating on several Articles of the Law on Social Security in terms of compulsory social insurance, and Article 28 in the Circular No. 59/2015/TT-BLDTBXH dated December 29, 2015 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, specifying and providing instructions on implementation of several Articles in the Law on Social Security in terms of compulsory social insurance.

People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall command Labor, War Invalids and Social Affairs, or Finance, affiliates within their remit to provide enterprises with instructions on how to prepare required documentation, identify enterprises conforming to prescribed requirements, and then submit such documentation and eligible enterprises to social security agencies as early as possible for their consideration and decision.

2. Social Security of Vietnam shall command local social security affiliates to strengthen public communication and dissemination of legal frameworks on eligibility, application and documentation requirements and procedures for temporary suspension of payment of contributions to the pension and death benefit fund to be applied to all of enterprises within their ambit; collaborate with Labor, War Invalids and Social Affairs, or Finance, agencies in instructing enterprises in preparation of application documentation and processing such documentation submitted by qualified enterprises as soon as possible in order to enable them to overcome difficulties and rapidly stabilize their business.    

3. During the period from the onset of the pandemic outbreak to the national declaration of termination of the pandemic outbreak under the Prime Minister’s decision, on a monthly basis, Social Security of Vietnam shall prepare the assessment report on results achieved from the decision on approval of temporary suspension of payment of contributions to the pension and death benefit fund issued to enterprises stricken with COVID-19 for submission to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

In the course of implementation of these instructions, any issue likely to arise should be informed to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (via Social Insurance Administration) in writing or by emailing us at the address: vubhxh@molisa.gov.vn, or by calling us at 024.38.267.133./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.564

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!