Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7923/BTC-CST năm 2017 rà soát các khoản phí đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí có liên quan trực tiếp đến chi phí doanh nghiệp theo Chỉ thị 26/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7923/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7923/BTC-CST
V/v rà soát các khoản phí đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí có liên quan trực tiếp đến chi phí doanh nghiệp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó giao Bộ Tài chính: “Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp đxem xét giảm mức phí, chi phí đu vào cho doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trong tháng 7 năm 2017”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 4 và khoản 4 Điều 20 Luật phí và lệ phí quy định:

“2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, min, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí”.

“4. Kiến nghị với Bộ Tài chính về những hoạt động cn thu phí, lệ phí, đBộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí; kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Luật phí và lệ phí:

+ Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

+ Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Căn cứ chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, đồng thời cân đối với việc giảm chi phí cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các khoản phí do Bộ, ngành, địa phương mình đang thu có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, cụ thể:

1. Đối với các khoản phí thuộc thẩm quyền trung ương (Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính)

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Rà soát các khoản phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực mình quản lý có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp (Báo cáo rà soát theo mẫu gửi kèm); đề xuất giảm mức thu phí, gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ) và phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư thu phí liên quan.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát các khoản phí do cơ quan địa phương thu có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, đề xuất điều chỉnh giảm mức phí gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức thu và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát, đề xuất điền chnh giảm mức thu phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp (Báo cáo rà soát theo mẫu gửi kèm), trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí.

3. Báo cáo rà soát xin gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 10/7/2017, để Bộ Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ: PC, NSNN, HCSN;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 


CƠ QUAN RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT
(BỘ, UBND CẤP TỈNH)

 

 

BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT GIẢM MỨC PHÍ

(gửi kèm công văn s ... ngày ... tháng ... năm 2017)

STT

Tên khoản phí

Văn bản quy định số, ngày tháng ban hành

Cơ quan ban hành

Mức thu hiện hành

Mức thu đề xuất giảm xuống còn

Tỷ lệ điều chỉnh giảm mức thu

Thời gian đxuất điều chỉnh giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

Ví dụ

Phí thẩm định cấp phép thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

300.000

270.000

10%

Từ tháng 10/2017

...

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp khoản phí có nhiu mức thu khác nhau (cột s4) thì kê mức thu từ ... đến ...

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7923/BTC-CST năm 2017 rà soát các khoản phí đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí có liên quan trực tiếp đến chi phí doanh nghiệp theo Chỉ thị 26/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97