Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 78053/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78053/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
Địa chỉ: 44 Đường Yên Phụ, P.Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Mã s thuế: 0100106225

Trả lời công văn số 2551/NSHN-TCKT ngày 16/11/2015 của Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) quy định:

+ Tại Khoản 1 quy định:

“Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nht, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với s thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động đ làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp chuyển đi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế ca doanh nghiệp trước chuyn đổi (như chuyển đi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty c phần hoặc ngược lại; chuyn đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp. Bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

+ Tại Tiết a.4, Khoản 3 quy định ủy quyền quyết toán thuế:

“Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp t chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì t chức mới phải thu lại chng từ khu trừ thuế TNCN do t chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, s thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động”

+ Tại Tiết c.2.2, Khoản 3 quy định:

"c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp h sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bn thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp h sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại t chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cnh cho bn thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý t chức, cá nhân tr thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đi nơi làm việc và tại t chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”

Căn cứ các quy định trên:

- Trước ngày 01/9/2015 Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm là đơn vị trực thuộc Công ty nước sạch Hà Nội và Công ty nước sạch Hà Nội trả lương, kê khai nộp thuế TNCN cho người lao động của Xí nghiệp đến ngày 01/09/2015 Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm được chuyển đổi thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh nước sạch s 3 thì:

+ Công ty nước sạch Hà Nội có trách nhiệm quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khu trừ và cp chứng từ khu trừ thuế cho người lao động của Xí nghiệp đến thời điểm chuyển đổi làm cơ s cho người lao động tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc ủy quyền cho Công ty cổ phần quyết toán thay người lao động.

+ Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh nước sạch số 3 có tư cách pháp nhân, có con du riêng, tự kê khai nộp thuế, Công ty có trách nhiệm khai thuế TNCN, thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty nước sạch Hà Nội đã cấp cho người lao động đ quyết toán thuế TNCN cho người lao động khi người lao động có ủy quyền.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 3;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 78053/CT-HTr ngày 10/12/2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.488

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86