Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7450/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 27/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7450/BTC-TCDN
V/v khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Trường đại học, Viện nghiên cứu.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 4126/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì phi hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá về thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học; những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật hiện hành (nếu có). Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ hướng xử lý phù hợp đối với việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đ thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các viện nghiên cứu, trường đại học nhm thực hiện hoạt động ứng dụng, trin khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công”;

Để có cơ sở phối hp với các cơ quan có liên quan khảo sát thực tế và tổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Trường đại học, Viện nghiên cứu có doanh nghiệp được thành lập và hoạt động, báo cáo theo Đcương (kèm theo), gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) và cơ quan chủ quản trước ngày 15/7/2019 (đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: nguyenthuyduong3@mof.gov.vn).

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các Trường đại học, Viện nghiên cứu (có doanh nghiệp được thành lập và hoạt động) chỉ đạo, đôn đốc các Trường đại học, Viện nghiên cứu thuộc phạm vi quản lý thực hiện báo cáo theo Đ cương và tng hợp (theo mẫu biểu), nhận xét, đánh giá gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 23/7/2019.

Trân trọng cảm ơn sự phi hợp của các cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục
TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

ĐỀ CƯƠNG

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VTHỰC TRẠNG THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC VIN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC
(Kèm theo Công văn số 7450/BTC-TCDN ngày 27/6/2019 của Bộ Tài chính)

1. Mục tiêu khảo sát, đánh giá:

Khảo sát, đánh giá về thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học; những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật hiện hành; Trên cơ sở đó, đề xuất hướng xử lý phù hợp đối với việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

2. Nội dung khảo sát, đánh giá:

Đnghị các Trường đại học, Viện nghiên cứu có doanh nghiệp được thành lập và hoạt động báo cáo theo nội dung chính sau:

2.1. Số lượng, tên doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động trong các viện nghiên cứu, trường đại học

2.2. Thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học:

a. Về việc thành lập doanh nghiệp (cơ quan, thời gian quyết định thành lập, mục tiêu thành lập, quy mô vốn điều lệ, cổ đông góp vốn...)

b. Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

- Tình hình tài chính: Vốn chủ sở hữu, nguồn hình thành vốn chủ sở hữu, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính năm 2017, 2018 và 6 tháng năm 2019 (tổng giá trị tài sản, nợ phải trả, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách..);

- Tình hình quản lý của Trường đại học, Viện nghiên cứu đối với doanh nghiệp;

- Tình hình ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công (nếu có) của doanh nghiệp thuộc Trường đại học, Viện nghiên cứu.

c. Đánh giá việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu thành lập và hoạt động ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

2.3. Những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật hiện hành trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học (nếu có).

2.4. Đề xuất hướng xử lý đối với việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công./.

 


Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh…

Trường đại học, Viện nghiên cứu

Phụ lục 1

TỔNG HỢP THỰC TRẠNG THÀNH LẬP CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU

(Kèm theo Công văn số 7450/BTC-TCDN ngày 27/6/2019 của Bộ Tài chính)

Số TT

Tên đơn vị

Quyết định thành lập

Loại hình DN

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu của công ty

Vốn góp của Trường ĐH, Viện NC

Ghi chú

Số

Ngày

CQ ra QĐ thành lập

Khi QĐ thành lập

Hiện tại

Khi QĐ thành lập

Hiện tại

Khi thành lập

Hiện tại

Giá trị vốn góp

Tỷ lệ sở hữu (%)

Khi QĐ thành lập

Hiện tại

Khi QĐ thành lập

Hiện tại

I

Trường đại học A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Viện nghiên cứu B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh…

Trường đại học, Viện nghiên cứu

Phụ lục 2

TNG HỢP THC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CU

(Kèm theo Công văn số 7450/BTC-TCDN ngày 27/6/2019 của Bộ Tài chính)

STT

Tên đơn vị

Vốn chú s hữu ca công ty

Nguồn hình thành vn ch sở hữu

Vốn góp của Trưng ĐH, Viện NC

Tổng giá trị tài sn

Giá trị vốn góp

T lệ s hữu (%)

Tại thời điểm 31/12/2017

Tại thời điểm 31/12/2018

Hiện tại

Tại thời đim 31/12/2017

Tại thời đim 31/12/2018

Hiện tại

Tại thời điểm 31/12/2017

Tại thời đim 31/12/2018

Hiện tại

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng năm 2019

I

Trường đại học A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Viện nghiên cứu B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh…

Trường đại học, Viện nghiên cứu

 

 

STT

Tên đơn vị

Nợ phải trả

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Cổ tức hoặc lợi nhuận đã chia cho các Trường ĐH, Viện NC

Nộp Ngân sách nhà nước

Ghi chú

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng năm 2019

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng năm 2019

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng năm 2019

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2018

6 tháng năm 2019

I

Trường đại học A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Viện nghiên cứu B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công ty…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


359

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182