Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6700/BKH-PTDN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6700/BKH-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trương Văn Đoan
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6700/BKH-PTDN
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2010

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV, Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 5/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Văn bản số 2199/VPCP-ĐMDN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và sau khi thống nhất với Bộ Tài chính (Công văn số 11705/BTC-TCDN ngày 20/8/2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV năm 2010 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO:

1. Đối tượng trợ giúp đào tạo là chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý của các DNNVV được quy định tại Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV.

2. Các khóa/lớp đào tạo ngắn hạn về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong đó tập trung vào quản trị doanh nghiệp. Số học viên tối thiểu 30 người/lớp.

a. Khởi sự doanh nghiệp (chủ yếu dành cho đối tượng DNNVV là hộ kinh doanh, cá nhân có nguyện vọng, nhu cầu thành lập doanh nghiệp; DNNVV mới thành lập). Thời gian đào tạo 05 ngày.

b. Quản trị doanh nghiệp (dành cho chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý DNNVV). Thời gian đào tạo 07 ngày.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

1. Đào tạo về khởi sự doanh nghiệp bao gồm các nội dung:

- Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp;

- Kiến thức và kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

2. Đào tạo về quản trị doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

- Nâng cao năng lực cho các DNNVV trong lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường năng lực quản lý nhân sự;

- Nâng cao kỹ năng tiếp thị, xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu;

- Nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán;

- Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng;

- Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh;

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia thị trường quốc tế;

Nội dung chính của các khóa/lớp đào tạo tham khảo bộ tài liệu được biên soạn phục vụ cho Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV giai đoạn 2004 – 2008 ban hành theo Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

III. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2010:

1. Các Bộ, cơ quan nhà nước theo chức năng và phạm vi quản lý của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được; xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV, tập trung vào quản trị doanh nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

2. Đối với hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV thực hiện theo các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, hỗ trợ pháp lý… (gọi tắt là chương trình, dự án), các Bộ, cơ quan chủ trì quản lý tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về kế hoạch đào tạo cho DNNVV trong kế hoạch thực hiện chương trình, dự án năm 2010 để làm căn cứ tổng hợp, xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trong kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 của địa phương, chủ trì tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

4. Kế hoạch trợ giúp đào tạo bao gồm mục tiêu, số khóa/lớp đào tạo, nội dung đào tạo chính, số học viên và kinh phí dự kiến thực hiện (bao gồm kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ, kinh phí từ ngân sách địa phương và nguồn khác), đơn vị tổ chức, kế hoạch thực hiện. Việc lập dự toán kinh phí năm 2010 căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

5. Ngân sách Trung ương ưu tiên hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo cho DNNVV ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Khi kế hoạch đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng trên cơ sở lựa chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo có đủ năng lực, chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo, lấy ý kiến đánh giá của các học viên về các khóa đào tạo. Việc triển khai thực hiện và quyết toán kinh phí các khóa/lớp đào tạo cho các DNNVV theo văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Để đảm bảo kịp thời gian theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương gửi kế hoạch chi tiết về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2010 đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 15 tháng 9 năm 2009 để tổng hợp, làm cơ sở để Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ nằm trong kế hoạch ngân sách năm 2010 của các Bộ, ngành và địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ: THKTQD, KTĐPLT, VP Bộ;
- Lưu: VT, PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6700/BKH-PTDN ngày 03/09/2009 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31