Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 61338/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 61338/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61338/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Inoac Việt Nam
(Đ/c: Lô 36, Khu Công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Nội)
MST: 2500236896

Trả lời công văn số IVC-18-01 ngày 09/02/2018 và công văn bổ sung thông tin tài liệu số IVC-180522 ngày 22/5/2018 của Công ty TNHH Inoac Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Inoac Việt Nam

- Căn c Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 3 Điều 10 quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"5. Về dự án đầu tư mới:

...b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trưng hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyn đi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tc hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhp, hợp nht được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoc d án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia tách, sáp nhp, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tc đáp ứng các điều kin ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

…"

+ Tại Khoản 4 Điều 10 quy định:

"4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"6. Về đầu tư mở rộng

...Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do chia, tách, sáp nhập, chuyển đi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng vn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhp, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghip ca doanh nghiệp hoc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn li nếu tiếp tc đáp ứng các điều kin ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Inoac Việt Nam có dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp Inoac Việt Nam” tại Lô B4 và B5, Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6526627670 thay đổi lần thứ nhất ngày 13/4/2016; Ngày 13/9/2017 nhà đầu tư của dự án là Polyfoam Asia Pte.Ltd (tại Singapore) đã có Quyết định về việc sáp nhập Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Inoac Việt Nam vào Công ty TNHH Inoac Việt Nam bằng cách chuyển toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác bao gồm cả việc quản lý và thực hiện dự án đầu tư sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập; Ngày 15/12/2017 dự án đầu tư này đã được Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6526627670 thay đổi ln thứ hai, dự án đầu tư đổi tên thành “Nhà máy Bá Thiện- Công ty TNHH Inoac Việt Nam”, Chi nhánh Công ty TNHH Inoac Việt Nam tại Vĩnh Phúc được thành lập để thực hiện dự án đầu tư này, chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc sáp nhập không thuộc trường hợp dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

- Công ty TNHH Inoac Việt Nam được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

2. Về nộp thuế TNDN đối với Chi nhánh tại Vĩnh Phúc là nhà máy sản xuất hạch toán phụ thuc

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 12, Điều 13 quy định về nơi nộp thuế TNDN:

“Điều 12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì s thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tỉnh nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

=

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Tng chi phí của doanh nghiệp

…"

+ Tại Khoản 2 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tng doanh thu hoặc tng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

…"

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

“Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013,/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

...d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

...6. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hch toán ph thuc hoạt đng ti đa bàn tỉnh thành phố trc thuc trung ương khác với đa bàn nơi đơn vị đóng tr sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp ti nơi đóng tr sở chính có trách nhiệm np cả phần phát sinh ti nơi đóng tr sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hch toán ph thuc.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế

Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp để lập chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan đ hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

b) Quyết toán thuế

Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhp doanh nghiệp ti nơi đóng tr sở chính, s thuế thu nhp doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bng số thuế thu nhp doanh nghiệp phải np theo quyết toán trừ đi số đã tm np ti nơi đóng tr sở chính và tm np tại nơi có các cơ sở sản xuất ph thuc. S thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Inoac Việt Nam trụ sở chính tại Hà Nội có Chi nhánh tại Vĩnh Phúc là nhà máy sản xuất hạch toán phụ thuộc thi công ty thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN đối với chi nhánh như sau:

- Trong thời gian chi nhánh tại Vĩnh Phúc (là nhà máy sản xuất hạch toán phụ thuộc) hưởng ưu đãi thuế TNDN thì công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của chi nhánh để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh theo tỷ lệ chi phí. Số thuế phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương.

- Hết thời gian chi nhánh tại Vĩnh Phúc (là nhà máy sản xuất hạch toán phụ thuộc) hưởng ưu đãi thuế TNDN, công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ chi phí đối với thu nhập phát sinh tại nơi có chi nhánh là nhà máy sản xuất theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, số thuế TNDN phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất được xác định theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

- Hàng quý, công ty có trách nhiệm tạm nộp thuế TNDN cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có nhà máy sản xuất hạch toán phụ thuộc. Khi khai quyết toán thuế TNDN, công ty xác định số thuế TNDN phải nộp bằng số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có nhà máy sản xuất phụ thuộc theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

3. Chuyển số lỗ của Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Inoac Việt Nam phát sinh trước khi sáp nhp

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

"3. Doanh nghiệp chuyển đi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nht, chia, tách, giải th, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số l của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhp cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đi, sáp nhập, hợp nhất hoc được tiếp tc chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đi, sáp nhp, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển l tính liên tc không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh l.

…"

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Inoac Việt Nam phát sinh số lỗ trước khi sáp nhập vào Công ty TNHH Inoac Việt Nam thì số lỗ này phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của Công ty TNHH Inoac Việt Nam để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Inoac Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng pháp ch
ế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 61338/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.643

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70