Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5894/UBND-KT năm 2018 về khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5894/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5894/UBND-KT
V/v khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ v quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV;

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; Theo đó, thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 có 400.000 doanh nghiệp đăng ký và hoạt động.

Thực hiện chủ trương của Thành phố di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp đ hoạt động sản xuất tập trung không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp; UBND Thành phố yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh đang sản xuất trong khu dân cư, đặc biệt là các hộ sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân di di vào các cụm công nghiệp để thực hiện sản xuất tập trung, không ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sng của người dân.

- Khuyến khích, hướng dẫn các hộ kinh doanh khi di dời vào các cụm công nghiệp thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp để thuận lợi trong thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư trong cụm công nghiệp.

- Thực hiện rà soát, nắm chắc số lượng và thực trạng của các hộ kinh doanh trên địa bàn (s hộ sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên; những khó khăn, vướng mắc; nhu cầu của hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp...); tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/10/2018 của UBND Thành phố.

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương hỗ tr khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp của Chính phủ và Thành phố; tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh chuyn đi, thành lập doanh nghiệp trên địa bàn, phn đu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hàng năm trên địa bàn tăng tối thiểu từ 15% trở lên trong giai đoạn 2019-2020.

- Tổng hợp các danh sách, hồ sơ hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp.

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, soạn thảo miễn phí hồ sơ thành lập doanh nghiệp các hộ kinh doanh khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp.

Địa chỉ đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp: Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội:

+ Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, Tòa nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.23.223.666 hoặc 024.2262.9898.

+ Email: tthtdnnw_sokhdt@hanoi.gov.vn.

- Đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 05/10/2018 kịp thời báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành Thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp thực hiện thủ tục được nhanh chóng và sớm ổn định sản xuất.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/10/2018 của UBND Thành phố, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- CVP, PCVP V. T. Anh; KT, TKBT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KT Ngân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5894/UBND-KT năm 2018 về khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.615
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31