Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 588/TTg-ĐMDN năm 2017 về doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 588/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/TTg-ĐMDN
V/v doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Căn cứ tình hình triển khai các công việc liên quan đến công tác sp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, chủ động, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cả giai đoạn 2017 - 2020, bảo đảm hiệu quả và không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đúng hạn các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và Chỉ thị s 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao thực hiện trong quý II năm 2017.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Tích cực triển khai phương án sắp xếp nông, lâm trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật có liên quan. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa trình phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Tăng cường quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn lực thu được từ cổ phần hóa và bán vốn nhà nước; đẩy nhanh việc thoái vốn tại những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ, bảo đảm công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật nhằm tối đa hóa lợi ích Nhà nước, thay đổi quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng GDP và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016, khẩn trương xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 - 2020), trong đó có lộ trình xác định giá trị doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4 và quý II năm 2017 theo đúng quy định tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ:

- Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.

- Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn của các nhà đầu tư trong các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2017.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà; các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 588/TTg-ĐMDN năm 2017 về doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.542

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250